BOCS Fordító

61. szám

(III. évf. 1998 november 27.)

TARTALOM

1. A Teremtés megôrzése (Junge Kirche 1998/6-7. ökoszemléje)

Az apartheid méregkeverôi. Református szövetség a bioetikai konvenció ellen. Az EU-parlament határozata a bioszabadalmakról. Szlovákok az atomenergia ellen. Oroszország két atomerômûvet épít Indiában. Atomszállítmányok: háromezerszer magasabb sugárértékek.

2. Együttmûködés-játékok: Hosszú lábujj

3. Környezeti nevelés: Mese a madarakért

4. WWW helyek: Kis pandánk idôsebb testvére, a WWF akcióiról http://takeaction.worldwildlife.org

5. Könyvek: Mindig van idôm (Idôökológia. Kihasználni, takarékoskodni - rendelkezni vele). A kollektív intelligencia (A cybertér antropológiája). Bináris mítoszok (A cybertér, mint az érzelmek reneszánsza). Elôretörô realitások (Információtechnológia és az egyház).

6. Humor: Használati utasítások fogyasztói javak csomagolásain

7. Idôpontok: Dec. 10. Emberi Jogok Napja.


Cikkek, dokumentumok

A Teremtés megôrzése

(Junge Kirche 1998/6-7. ökoszemléje)

Az apartheid méregkeverôi

Baktériumok, amelyek csak a feketéket pusztítják el; egy oltóanyag, amely a sötét bôrû embereknél vált ki terméketlenséget; illegális drogok tömege tüntetôk "megszelídítésére": "Tengerpart program" ártatlan fedônévvel az apartheid-kormányzat megbízásából a kilencvenes évek közepéig vegyészek és orvosok, biológusok és mérnökök dolgoztak bizarr, többnyire halálos anyagokon, melyeknek az volt a rendeltetésük, hogy biztosítsák a fehér kisebbség uralmát.

Nelson Mandelát állítólag még a börtönben meg akarták mérgezni a nehézfémek közé tartozó talliummal, de a tervet nem kivitelezték. Viszont a híres aktivista, Steve Biko, akit 1977-ben a cellájában ölt meg a rendôrség, talán tallium-mérgezésben szenvedett, s ez váltotta ki irracionális agresszivitását utolsó kihallgatása során.

Andre Immelmann, a szóban forgó labor vezetôje méregszekrényében éppen elég kolera- és anthrax-keltô volt ahhoz, hogy nagy területeken váltsanak ki járványokat. Mérgezett csokoládét, cigarettát, levélborítékot állítottak elô. Méreginjekciókat csavarhúzóként lepleztek, injekciós fecskendôket rejtettek sétabotokba és esernyôkbe, ruhákat iktattak át halálos anyagokkal. Egy ismeretlen fekete meghalt, amikor preparált inget vett föl tévedésbôl. A dél-afrikai Egyházi Tanács akkori titkárát hasonló helyzetben csak azért sikerült megmenteni, mert éppen az USµ-ban tartózkodott, holott a katonaság azzal számolt, hogy Namíbiában lesz, ahol nem részesülhetett volna megfelelô orvosi ellátásban.

A korábbi elnök, Frederik de Klerk azt állítja, minderrôl semmit sem tudott. A program szerinte a vegyi hadviselést szolgálta, és semmi köze nem volt egyesek megmérgezéséhez. µllítása szerint csak 1994 kezdetén szerzett tudomást ezekrôl a kutatásokról, mondván: "Biztosítottak arról, hogy nem más országok ellen bevetendô vegyi hadianyagok kifejlesztésérôl van szó, hanem olyan kísérletekrôl, hogy megtalálják esetleges vegyi támadások ellenszerét."

Református szövetség a bioetikai konvenció ellen

A németországi Református szövetség határozottan szembefordult azzal, hogy Németország csatlakozzék a Európa Tanács bioetikai konvenciójához, minthogy az "megsérti az elemi etikai alapelveket, legalizálja az érintettek hozzájárulása nélkül végzett emberi kísérleteket, a fogyasztói embriókutatást és embriók klónozását szervek nyerése céljából.

A Református Szövetség ezért felhívással fordult a Német Evangélikus Egyház Tanácsához és Zsinatához, hogy tegye magáévá ezeket az elutasítási kritériumokat, rámutatva arra is, hogy például Hollandiában tíz szellemi fogyatékos halálából négy "euthanáziára vezethetô vissza", vagy hogy Németországban már a szervátültetési törvény is "törvényesen megrövidíti az ember jogát az élethez és a méltó halálhoz". A német keresztényeknek azért "jól állna, ha ma nem hallgatnának".

Az EU-parlament határozata a bioszabadalmakról

Az Európa Parlament május 12-én Strassburgban nagy többséggel elfogadta az Európa Tanács javaslatát a biotechnikai találmányok jogi védelmére.

Eszerint a biológiai anyagok most alapvetôen szabadalmaztathatók, ha teljesül az újdonság, a megfelelô találmányi szint és az ipari alkalmazhatóság kritériuma. Növények és állatok szabadalmaztathatók, ha a találmány nem korlátozódik egy meghatározott növényi fajra vagy állati rasszra. Viszont az emberi test, ill. az emberi gének nem esnek a szabadalmaztatási jog alá. Mindazonáltal megengedett az emberi test elszigetelt alkotórészeinek szabadalmaztatása, beleértve az emberi örökítôanyag szakaszait is.

A határozat megtiltja olyan találmányok szabadalmaztatását, amelyek a közrendbe vagy a jó erkölcsökbe ütköznek. Ez különösen az emberi lények klónozására, az emberi örökítôanyag útjába történô beavatkozásokra, valamint az emberi embriók ipari és kereskedelmi fölhasználására vonatkozik.

A zöldek szerint "történelmi léptékû rossz döntésrôl" van szó. Arra a figyelmeztetnek, hogy a szabadalmi védelem kiterjesztése "nyersanyag-raktárakká" fokoz le embereket, állatokat és növényeket.

Szlovákok az atomenergia ellen

Egy közvéleménykutatás szerint a szlovákok 61 %-a az atomenergia ellen van, s csak a népesség 23 %-a támogatja az atomerômûveket. Ha a szlovák polgárok dönthetnének országuk energiapolitikájáról, 86 %-uk a vízierômûveket, ill. az energiatakarékosságot részesítené elônyben.

Oroszország két atomerômûvet épít Indiában

Oroszország két 1000 megawattos, a déli Tamil Nadu államban felépítendô atomerômûre kötött szerzôdést Indiával. A két atomerômû költsége kereken 4,5 milliárd márka.

Atomszállítmányok: háromezerszer magasabb sugárértékek

A kiégett német fûtôelemeket a franciaországi Le Hague felújító üzemeibe szállító vasúti kocsikon (55 szállítmányból) 11 esetben mértek megnövekedett sugárzást, egy alkalommal 13.400 Becquerelt (Bq) négyzetcentiméterenként, ami a megengedett 4 Bq határérték több mint háromezerszerese, de több alkalommal is 10.000 Bq körüli értéket. A bonni Környezetvédelmi Minisztérium ezekkel az adatokkal kapcsolatban kijelentette, hogy "a határérték részben tekintélyes túllépése ellenére a lakosságnak nem kell egészségügyi következményekkel számolnia".

A német atomerômûvek üzemeltetôi a nyolcvanas évek közepe óta tudtak egyes atomszállítmányok sugárfertôzöttségérôl, de csak idén májusban tájékoztatták a Környezetvédelmi Minisztériumot. Angelika Merkel miniszter asszony erre leállította a "Castor"-tartályok szállítását, és közölte, hogy "belátható idôn belül" nem kerül sor újabb szállításra.

Eredeti cím: Bewahrung der Schöpfung
Nyelv: német
Méret: tömör ismertetés
Forrás: Junge Kirche 1998/6-7.


Együttmûködés-játékok

Hosszú lábujj

Aktivitás szintje: 1
Korosztály: 4+
Helyszín: bent vagy kint
Csoportméret: 6 fô

Játékleírás:
Guggolj le, fogd meg a lábujjaidat és kissé felemelkedve de még mindig hajlított térdekkel próbálj elôreugrani olyan messzire, amennyire csak lehetséges.

Változatai:
Csináljátok kollektív távolugrásként vagy koreografáljátok meg táncnak.

Javaslatok:
Gyakorlással fejlôdés érhetô el. Csoportban mulatságos.


(A könyv elôszava, benne az útmutató a játékokhoz a Bocs Fordító 58. számában jelent meg. Ugyanott találhatók a forrás és egyéb adatok.)


Környezeti Nevelés

Mese a madarakért

Környezeti nevelési báziskönyvtár (Selyemgombolyító): 502[087.5]

Atwood, Margaret: For the birds
Mese a madarakért
Toronto ; Vancouver : Douglas and McIntyre, 1990. - 54 p., ill., színes
ISBN 0-88894-825-5

KIKNEK SZÓL
Meséskönyv 6-14 éves gyermekeknek. Pedagógusok is kitûnôen alkalmazhatják segédletként.

TARTALOM
Egy fura véletlen folytán vörös tangarává (fôként Amerikában honos pintyfajta) változik egy kislány, s az átélt kalandok során megismeri a madarak életét és a rájuk leselkedô veszélyeket. Egy varjúvá változott idôs madárbarát szomszéd néni társaságában a kislány végigrepüli a madarak szokásos évi vándorútját. Eközben megismerjük a madarak táplálkozási "szokásait" és -lehetôségeit a nagyvárosban, s arról is szó esik, hogyan lehetne róluk, a madarakról gondoskodni a városi környezetben. Amikor a Nagy Tavakhoz érnek, megtudjuk, hogy azoknak a vize is szennyezett, és bizony ez akár halálos kimenetelû következményekkel is járhat a benne és körülötte élô állatok számára. És sajnos, még a gyerekek is veszélyt jelentenek olykor, amikor légpuskájukkal lövöldöznek játékból a közelükben röpködô madarakra. A kalandok után egy teljesen megváltozott kislány tér vissza nagyvárosi otthonába, aki segítô szándéktól vezérelve fog össze szomszédaival, hogy madárbarát kertet alakítson ki a házuk körül. A mese azonban csak egy része a könyvnek, mert a témákhoz kapcsolódva hasznos ismereteket szerezhetnek a gyerekek a madarak életérôl. Miért vándorolnak a madarak, melyik fajt fenyegeti kihalás, hogyan válhat valaki madármegfigyelôvé. Tipográfiailag jól elkülönülô, ám mégis a mû szerves részévé lényegülô konkrét ötleteket is ajánl a könyv ahhoz, hogyan segíthetik a madarak fennmaradását a gyerekek.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Szávai Ilona ismertetése
(A Soros Alapítvány támogatásával)


WWW helyek

Kis pandánk idôsebb testvére, a WWF akcióiról:

http://takeaction.worldwildlife.org


Könyvek

Claus Gaedemann: Ich habe immer Zeit. Zeitökologie. Zeit nutzen - Zeit sparen - Zeit haben. 1997 Ariston Verlag. DM 29,80

Mindig van idôm. Idôökológia. Kihasználni, takarékoskodni - rendelkezni vele.

Pierre Lévy: Die kollektive Intelligenz. Eine Anthropologie des Cyberspace. 1997 Bollmann Verlag. DM 39,80

A kollektív intelligencia. A cybertér antropológiája.

Bin„re Mythen / Binary Myths. Cyberspace als Renaissance der Gefühle. Deutsch/Englisch. 1997 Hg. v. Zukunfts- und Kulturwerkst„tte (Schönlaterng. 9, A-1010 WIEN). öS 98,-

Bináris mítoszok. A cybertér, mint az érzelmek reneszánsza.

David Lochhead: Shifting Realities. Information Technology and the Church. 1997 WCC-World Council of Churches. Sfr 12,90

Elôretörô realitások. Információtechnológia és az egyház.


Humor

Néhány használati utasítás Nyugaton valóban forgalomban lévô fogyasztói javak címkéirôl, csomagolásáról (ha valakinek még kétségei lennének a fogyasztók elbutulását illetôen):

Hajszárítón: "Ne használja alvás közben!"

Egy akármin: "Megnyerheti! Nem kell megvennie! Részletek a csomagban."

Szappan papírján: "Utasítás: használja, ahogy egy normál szappant szokás!"

Úszósapka dobozán: "Csak egy fej fér bele!"

Torta dobozának ALJÁRA nyomtatva: "Ne fordítsa fejjel lefelé!"

Félkész sütemény dobozán: "A termék kisütés után forró lesz!"

Vasaló csomagolásán: "Ne vasaljuk a ruhát, amikor valaki épp viseli!"

(Folytatás a következô számban, mert a túl sok nevetés hizlal :-))

Eredeti cím: Actual label instructions on consumer goods
Nyelv: angol
Forrás: Balaton Group beszélgetôlista
Dátum: november 19.


Idôpontok

December 8: A II. Vatikáni Zsinat befejezôdésének 33. évfordulója.

December 10: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 50. évfordulója. Az Emberi Jogok Nemzetközi Napja. A Benszülött Népek Nemzetközi Napja.


GAIA Sajtószemle tartalomjegyzék

Kiadja: ETK. Szerk: György Lajos, [email protected] http://www.foek.hu/gaia

16. évfolyam 333. szám - 1998. augusztus 28. tartalom:

TARTALOM

(A nyomtatott változat oldalszámaival)

Szerkesztôségi: Kimentek a tankok... 4060
Nyelvôrség: Hiába dolgozni... 4060
Levelezés: Kovács Mária - Zöldikésdi 4061
Levelezés Rózsa Sándor Kölni levele 4061
10. Hírek 4063
6. Hulladék, vegyi szennyezés 4065
8.1 Gazdasági kérdések 4067
9.0 Vegyes 4070
Kik nem voltak ott a Hirosima-napon? 4063
Gesztenye-napi meghívás 4063
Mangel Gyöngyi kérése 4064
Gabonaégetés 4064
Vajdasági testvéreink...szerb katonák? 4065
A vegyi mérgek felszámolása 4065
Veszélyes hulladékok szállítása 4066
Mérgek és a belsô elválasztási rendszer 4066
Hanyatló demokrácia 4067
Többoldalú Beruházási Egyezmény-Kanada 4067
Többoldalú Beruházási Egyezmény-Párizs 4068
Többoldalú Beruházási Egyezmény-EÁ 4069
Szabadkereskedelmi Terület 4069
A valutaalapról 4070
Gy.O.: A mezôn 4070