BOCS Fordító

51. szám

(III. évf. 1998 júl. 12.)

TARTALOM

E számunk az egyik nagy centenáriumi nemzetközi esemény, a hágai békekonferencia felhívását közli, hogy a magyar nyelvterület (és a környezô magyarság segítségével a szélesebb régió) tájékozottabb legyen róla. Kérjük, hogy a csatlakozni kívánó békecsoportok bennünket is értesítsenek szándékukról ([email protected]).

A Környezeti Nevelés rovatban egy egészen különleges könyvet ismertetünk, amely a környezeti válság okai közt a meglehetôsen ritkán szemügyre vett népességnövekedést is tárgyalja. A "Megszentelt szexualitás" c. fejezet fordítását hamarosan közzétesszük.

1. Hágai Békefelhívás 1999: Ideje elvetni minden háborút!

Csatlakozz a Polgárok Békekonferenciájához (Hága, 1999. május 11-16.)

2. LaChapelle, Dolores: Megszentelt föld, megszentelt szexualitás, a mélység būvölete. Elkötelezôdni a mély-ökológiára és ünnepelni az életet.

"Ha a termékenységet nem szabályozza a föld és annak eltartóképessége iránti érzék, akkor a szaporodás a természet és más embercsoportok elleni támadáshoz vezet. A nemzôerôk, az élet megújulásának ünneplése az ôsi kultúrákban nem korlátozódott az emberekre, hanem az élettér egészére vonatkozott, hogy minden, ami ott él, egymással összhangban viruljon a teljességig."

3. Vicc a nôi papsággal szembeni ellenállásról


Cikkek, dokumentumok

1. Hágai Békefelhívás 1999: Ideje elvetni minden háborút!

Ugyanez a dokumentum olvasható szebben megformázva

Csatlakozz a Polgárok Békekonferenciájához

(Hága, Hollandia, 1999. május 11-16.)

Miért szervezünk békekonferenciát?

A gyermekekért, a környezetért, az emberi jogokért, a társadalmi fejlôdésért, a nôk elômeneteléért, a természetes élôhelyekért és a népesedéssel kapcsolatban szervezett világkonferenciák után úgy gondoljuk, hogy az évszázad utolsó fontos konferenciájának a békérôl és a nemzetközi igazságosságról kell szólnia. Ez alkalommal a polgári társadalom fogja megszervezni a világkonferenciát, ahová meghívja a különbözô országok kormányait.

A rendezvény pontos részletei az elkövetkezendô hónapokban fognak kialakulni; általános témája:

Ideje véget vetni a háborúnak és a háború okainak.

A konferencián megvitatjuk az átfogó béke kérdését, tekintettel az elmúlt évtized fent említett fontos célkitūzéseire is. Az elmúlt kétszáz évben az emberiség nagyrészt eltörölte a rabszolgaságot, a gyarmatosítást, a faji megkülönböztetést, jóllehet ezek maradványai még megtalálhatók a világ különbözô részein. Most, a történelem legvéresebb évszázada után ideje, hogy közös, végsô lépéseket tegyünk a háború eltörlésének érdekében.

Miért 1999-ben, Hágában, Hollandiában?

Hága a nemzetközi jog tekintetében a világ fôvárosa.

1899-ben az elsô Nemzetközi Békekonferenciára Hágában került sor. Ez a rendezvény kivételes volt - ellentétben majdnem az összes korábbi békekonferenciával, nem abból a célból hívták össze, hogy befejezzék avagy lezárják a háborút, hanem hogy állandó nemzetközi jogi intézményeket hozzanak létre a leszerelés, a háború megelôzése és a viták békés rendezése érdekében.

Az 1899-es konferenciát az 1907-es Második Hágai Békekonferencia követte, amelyet fôként polgári béketársaságok mozgattak. E két konferencia történelmi elôrelépést jelentett a nemzetközi emberi jog kialakításában, az Állandó Döntôbíróság (PCA - Permanent Court of Arbitration) felállításában, a Népszövetség és az Állandó Bíróság, ill. utódszervezeteik, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) és a Nemzetközi Bíróság (ICJ - International Court of Justice) megalakításában. Mind az µllandó Döntôbíróság, mind a Nemzetközi Bíróság a hágai Békepalotában található.

A háborúk évszázadának végén, a polgári társadalom tervei szerint 1999 májusában Hágában megrendezésre kerülô világkonferencia a békérôl egybeesik az Elsô Nemzetközi Hágai Békekonferencia száz éves évfordulójával. Támogatjuk a kormányok szándékát, hogy megemlékezzenek a Centenáriumról, amelyben máris 25 nemzet vesz részt az Orosz Föderáció és Hollandia vezetésével; ugyanígy figyelemmel kísérjük az El-nem-kötelezett Országok Mozgalma és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1999-re vonatkozó terveit is.

1997 decemberében az ENSZ Közgyūlése határozatot hozott, amelyben támogatja az 1999-es centenáriumi terveket. Utalva a Hágai Békefelhívásra azt javasolja, hogy az 1999-es rendezvénysorozat lehetne a Harmadik Nemzetközi Békekonferencia.

A Hágai Békefelhívás programjának céljai

A Hágai Békefelhívás 1999 három része: egy kétéves elôkészítô szakasz, maga a világkonferencia és az azt követô, a 21. század békéjéért és a nemzetközi igazságosságáért folytatott kampány, amely a Hágai Folyamat nyomán jön létre.

A Hágai Békefelhívás 1999, szem elôtt tartva az elmúlt évszázad eredményeit is, az 1899-es Elsô Nemzetközi Békekonferencia célkitūzéseire támaszkodik. Ezek a következôk:

- a nemzetközi emberi jogok, az emberi jogi kódexek és intézmények megerôsítése;

- a viták békés rendezése, beleértve a konfliktusok megelôzését és a béke megszilárdítását is;

- leszerelés, különösen a nukleáris fegyverek megsemmisítése.

A fiatalok és a diákok programjai

Külön programokat szervezünk a világ fiatalsága számára. Számos országban alakultak már helyi diákcsoportok a Hágai Békefelhívás nyomán. További információkért keresse a Hágai Békefelhívás irodáját Hágában.

Szervezeti struktúra

Tiszteletbeli Bizottság

A világ vezetôibôl, Nobel-díjasokból és békeaktivistákból álló Tiszteletbeli Bizottság megalakulásának célja, hogy tanácsaival, meglátásaival segítse a Hágai Békefelhívás 1999-et. A Tiszteletbeli Bizottság jelenleg a következô tagokból áll:

- Jody Williams - 1997-es Béke-Nobel-díjas

- Maj-Britt Theorin - diplomata, képviselô és aktivista

- Desmond Tutu - 1984-es Béke-Nobel-díjas

- Šszentsége a Dalai Láma - 1989-es Béke-Nobel-díjas

- Oscar Arias Sanchez - 1997-es Béke-Nobel-díjas

- Dr. Bernard Lown - az IPPNW alapító társelnöke, 1985-ös Béke-Nobel-díjas

- José Ramos Horta - 1996-os Béke-Nobel-díjas

- Dr. Norman Borlaug - 1970-es Béke-Nobel-díjas

- Mairead Maguire Corrigan - 1976-os Béke-Nobel-díjas

- Adolfo Pérez Esquivel - 1980-as Béke-Nobel-díjas

- Professor Joseph Rotblat - 1995-ös Béke-Nobel-díjas

- Christa Wolf - híres szerzô

- Marion Graefin Doenhoff - újságíró

- Carl Friedrich von Weizsacker - fizikus

- Hans Koschnik - Mostar volt EU-adminisztrátora

Nemzetközi Szervezôbizottság

A Hágai Békefelhívást támogató nemzetközi és helyi szervezetek részvételével hozták létre a Nemzetközi Szervezôbizottságot. A Bizottság alakítja ki és hajtja végre a konferencia fôbb célkitūzéseit, programjait. Feladatai között szerepel a következôk elôsegítése:

- a konferenciát követô kampány fô céljainak megállapítása, kialakítása, végrehajtása

- helyi és/vagy térségi elôkészítô találkozók megszervezése

- a Hágai Konferencia küldöttségeinek megszervezése

- kapcsolattartás a jelentôs regionális és társ-csoportokkal.

A Nemzetközi Szervezôbizottság jelenleg a következô szervezetekbôl áll:

Amnesty International, Arab Békeszervezetek Koordinációs Központja (Coordinating Centre of Arab Peace Organizations), Nemzetközi Glóbusz Akció (Earth Action International), Balkáni Európai Béketanács (European Action Council for Peace in the Balkans), Európai Joghallgatók Egyesülete (European Law Students Association), Nemzetközi Riasztás (International Alert), Nemzetközi Jogászszövetség a Nukleáris Fegyverek Ellen (IALANA - International Association of Lawyers Against Nuclear Arms #), Jogtudósok Nemzetközi Bizottsága (Int. Commission of Jurists), Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (Int. Committee of the Red Cross), Kiengesztelôdés Nemzetközi Szövetsége (International Fellowship of Reconciliation - IFOR), Mérnökök és Tudósok Nemzetközi Hálózata a Globális Felelôsségért (Int. Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility), Nemzetközi Békeiroda (IPB - Int. Peace Bureau #), Orvosok Nemzetközi Szervezete a Nukleáris Háború Megelôzéséért (IPPNW - Int. Physicians for the Prevention of Nuclear War #), Civil Szervezetek a Leszerelésért (NGO Committee for Disarmament), Pax Christi Nemzetközi Békehajó (Pax Christi International Peace Boat), Hágai Nemzetközi Modell ENSZ (The Hague Int. Model United Nations), Harmadik Világ Hálózat (Third World Network), Nemzetekfölötti Intézet (Transnational Institute), Ifjúsági ENSZ (United Nations of Youth), Nôk Környezetvédelem és Fejlôdés Szervezete (Women's Environment and Development Organization), Nôk Nemzetközi Ligája a Békéért és Szabadságért (Women's Int. League for Peace and Freedom), Vallás és Béke Világkonferencia (WCRP - World Conference on Religion and Peace), Világ Föderalista Mozgalom (WFM - World Federalist Movement #), Világrend Modelljei Program (World Order Models' Project).

(# = A Koordinációs Bizottság tagjai)

Az afrikai, a dél-amerikai és az ázsiai nemzetközi és területi szervezetek tagságának növelése érdekében folyamatos erôfeszítéseket teszünk.

Koordinációs Bizottság

A Koordinációs Bizottság a polgári szervezetek egy központi csoportja, amely magára vállalja a Hágai Békefelhívás jogi, pénzügyi és végrehajtói feladatköreit és amely e célból non-profit alapítványokat hozott létre.

Feladatai a következôk:

- a Hágai Békefelhívás 1999 jogi, adminisztratív és pénzügyi felügyelete

- az alkalmazottakkal és az anyagiak elôteremtésével kapcsolatos felelôsség

- a Szervezô- és a Tiszteletbeli Bizottság létrehozása

- a média, a kormányok és a civil szervezetek tájékoztatása.

A Koordinációs Bizottságot a kövekezô szervezetek alkotják:

- Nemzetközi Jogászszövetség a Nukleáris Fegyverek Ellen (IALANA)

- Nemzetközi Békeiroda (IPB)

- Orvosok Nemzetközi Szervezete a Nukleáris Háború Megelôzéséért (IPPNW)

- Világ Föderalista Mozgalom (WFM)

Részt vevô szervezetek

Civil szervezetek sokasága fog részt venni a Hágai Békefelhívás 1999 kampányában és konferenciáján. A résztvevô szervezetek feladatai:

- közremūködés a fôbb napirendi pontok kifejlesztésében

- a Hágai Békefelhívás 1999 szakaszainak kivitelezése

- gyakorlati és szervezési támogatás nyújtása a kampány összes fázisában

- a konferencián részt vevô küldöttségek megszervezése

- információ terjesztése és a megfelelô tájékoztatás biztosítása

Nemzetközi Tanácsadó Testület

A Tanácsadó Testületet kiváló tudósokból és a fô kutatóintézetek szakértôibôl hozzák létre, akik szakvéleményükkel és hozzájárulásukkal segítik a konferencia kialakítását.

A Konferencia részletei:

Idôpont: 1999. május 11-16.

(Közvetlenül az Elsô Hágai Békekonferencia Centenáriuma kormányzati konferencia elôtt.)

Résztvevôk: körülbelül 200-400 szervezet, 5-10 ezer fô.

Helyszín: Holland Kongresszusi Központ és környéke, Hága

Költségek: a részletek még nem ismertek, de várhatóan tudjuk támogatni a fejlôdô országokból érkezô résztvevôket.

A Hágai Felhívás közleménye:

A legrosszabb és a legjobb évszázad volt ez.

Az elmúlt 99 év több háború és éhínség miatti vagy egyéb megelôzhetô okból történt halált, kegyetlen halált látott, mint a történelem bármely másik korszaka. Tanúja volt annak, ahogy a demokrácia törékeny lángját ôrült diktátorok, katonai rezsimek és elsöprô nemzetközi hatalmi harcok újra és újra kioltották. Szemtanúja volt a Föld kiváltságos és elnyomott részei között tátongó szakadék kiszélesedésének és a kiváltságosok növekvô érzéketlenségének az elnyomottak iránt.

De ezek az évek látták mindazon emberi erôfeszítéseket is, melyek célja volt, hogy ellenálljanak a jelenlegi elnyomásnak, a nemek közti, fajok közti, vallások közti, etnikai csoportok közti ôsrégi elôítéleteknek, s leküzdjék ezeket. Erre az idôszakra esett a tudományos és a technikai ismeretek robbanása is - ez a tudás tisztességes életet biztosíthatna mindazoknak, akik ezen a bolygón élnek. Ennek az idôszaknak a termékei mindazon egyetemes jogok, melyek komolyan vételével valósággá válhatna a tudásunkban rejlô lehetôség. Ebben az idôszakban ölt alakot a globális kormányzás rendszere, amely ha megerôsödhetne, kézben tudná tartani ezt az átalakulást.

Mi, különbözô szervezetek tagjai és képviselôi, számos kultúrából és társadalmi szférából, mi, akik tudatában vagyunk évszázadunk kétarcú történelmének, a következô követeléssel fordulunk magunkhoz és mindazokhoz, akik ígéretet tettek arra, hogy vezetni fognak bennünket:

Ahogy a civilizáció törvénytelennek nyilvánította - bár még teljesen meg nem szüntette - a rabszolgaságot, a gyarmatosítást és a faji megkülönböztetést, legyen a 21. század az elsô háborúmentes évszázad.

Találjunk módszereket - ill. használjuk a meglevôket - a konfliktusok megelôzésére, azáltal, hogy megszüntetjük a konfliktusok okait, köztük a világ erôforrásainak egyenlôtlen elosztását, nemzetek és nemzeten belüli csoportok ellenségeskedéseit, a minden eddiginél halálosabb arzenáljait a hagyományos és tömegpusztító fegyvereknek, amelyek belsô logikája szinte kikényszeríti, hogy használják ôket.

Amikor konfliktusok merülnek fel, amint az elkerülhetetlen legnagyobb erôfeszítéseink ellenére is, találjunk eszközöket - és használjuk a már meglevôket - azok erôszakmentes megoldására.

Tegyük teljessé a Hágában egy évszázada tartott békekonferencia munkáját azzal, hogy visszatérünk az általános és teljes lefegyverkezés nagyszerū elképzeléséhez, amely rövid idôre felvillant a második világháború után. Ehhez az elképzeléshez a béke új sruktúráira és egy alapjában megerôsített nemzetközi jogrendre van szükség.

Találjuk meg az erkölcsi, szellemi és politikai akaratot, hogy megtegyük, amirôl vezetôink is tudják, hogy meg kell tenni, de képtelenek rávenni magukat:

- erôsítsük meg a nemzetközi emberi jogokat, a hozzájuk kapcsolódó joganyagot és intézményeket;

- szilárdítsuk meg a viták békés rendezésének mechanizmusait;

- szüntessük meg a fegyvergyártást vagy legalább csökkentsük odáig, hogy összhangban álljon az agresszió betiltásával, amit az Egyesült Nemzetek Chartája sugall;

- semmisítsük meg a nukleáris fegyvereket, a taposóaknákat és minden más fegyvert, amely összeegyeztethetetlen az emberi jogi követelményekkel;

- a fegyverkezési verseny leállítása vagy csökkentése által felszabadult óriási erôforrásokat használjuk a szegénység megszüntetésére.

E célok megvalósítása érdekében mi, erre elkötelezettek kezdeményezzük a végsô lépéseket, hogy eltöröljük a háborút, hogy az erô törvényét felcseréljük a törvény erejére.

Hívunk mindenkit, hogy támogassa terveinket, s jelezze, ha részt kíván venni konferenciánkon.

(Az alábbi jelentkezési lapot nem fordítottuk, mivel úgyis angolul töltendô ki.)

Endorsement/Participation

Name and Title:

Organization:

Address:

Phone/Fax:

E-mail:

_ My organization would like to be kept informed about the Hague Appeal for Peace 1999.

_ My organization endorses the Hague Appeal for Peace 1999 campaign and conference;

_ My organization would like to participate in the Hague Appeal for Peace 1999 conference in May 1999;

_ My organization would like to participate in the Hague Appeal for Peace Youth Program or the Students' Program.

Contact one of the two Hague Appeal for Peace 1999 offices:

New York Office Hague Appeal for Peace 1999

c/o WFM, 777 UN Plaza

NY 10017, New York, USA

tel. +1-212-6872623, fax: +1-212-5991332

e-mail: [email protected]

European Office Hague Appeal for Peace 1999

c/o IALANA, Anna Paulownastraat 103

2518 BC The Hague, the Netherlands

tel: +31-70-3634484, fax: +31-70-3455951

e-mail: [email protected]

Internet:

http://www.ipb.org

http://www.haguepeace.org

Eredeti cím: Hague Appeal for Peace 1999. Time to Abolish War. Join the Citizens' Peace Conference, The Hague, 11-16 May 1999.
Nyelv: angol
Eredeti méret: a fordítás teljes
Forrás: IPB
Dátum: 1998


Környezeti Nevelés

LaChapelle, Dolores: Megszentelt föld, megszentelt szexualitás, a mélység būvölete. Elkötelezôdni a mély-ökológiára és ünnepelni az életet.

Környezeti nevelési báziskönyvtár (Selyemgombolyító): 502 L 10

LaChapelle, Dolores: Sacred land, sacred sex, rapture of the deep. Concerning deep ecology and celebrating life

Szent föld, szent szex, a mélység igézete. Elkötelezôdni a mély-ökológiára és ünnepelni az életet. Silverton, CO : Finn Hill Arts, 1988. - 383 p.

KIKNEK SZÓL

Felnôtteknek, különösen bármilyen korosztály nevelôinek.

TARTALOM

Mélyökológia: harmóniában élni a földdel, a természettel, benne saját természetünkkel. Az amerikai szerzônô több mūve is szól az ôsi és/vagy a jelen észak-atlanti civilizációtól eltérô kultúrák, vallások bölcsességérôl, amelyre szükségünk van az ökológiai válság megoldásához. A "megszentelt" szó tehát nem köznapi vallásos, hanem ôsi kulturális értelemben szerepel a címben.

A föld és a szexualitás, és e kettô harmóniája alapvetô jelentôségū. Ha a termékenységet nem szabályozza a föld és annak eltartóképessége iránti érzék, akkor a szaporodás a természet és más embercsoportok elleni támadáshoz vezet. Etológiai és antropológiai párhuzamokat hoz, ismerteti a termékenység szabályozásának néhány természetes módját. A nemzôerôk, az élet megújulásának ünneplése az ôsi kultúrákban nem korlátozódott az emberekre, hanem az élettér egészére vonatkozott, hogy minden, ami ott él, egymással összhangban viruljon a teljességig.

A szexualitás egészen tág értelemū itt, mint a világot átjáró erotika, mint kapcsolat (és nem mint dolog), mégpedig mint kapcsolat minden létezôvel, a világ egészével. E megközelítésben mesterinek tartja D. H. Lawrence regényeit (közülük néhány magyarul is olvasható). A nemiség rendeltetése messze több, mint a nemzés: más élôlényeknél is, de különösen az embernél a kapcsolatok erôsítése. Az állatôsöktôl örökölt, a csoporton belüli összetartást erôsítô szexuális rituálék a legtöbb ôsi kultúrában a nagy világmegújító fesztiválok részeivé váltak.

A könyv elemzi a növekvô népesség eltartásának feladatára adott kétféle választ: a "bioszféra-kultúrákat", amelyek az intenzívebb természet-felhasználás, több munkaerôigény, újabb népességnövekedés spiráljába keveredtek (már évezredekkel ezelôtt olyan következményekkel, mint a környezetpusztítás és hódítás-leigázás), és az "ökoszisztéma-kultúrákat".

Az utóbbiak a mezôgazdaságra való áttérés helyett "a peremterületekre költöztek - magas hegyekbe, sivatagokba, sūrū erdôkbe vagy magányos szigetekre -, és megtanultak odafigyelni: gondosan szemlélni és tisztelni az élet egészét, mivel mindez az ô testük, az ô életük volt. Kialakított rítusaik gyakorlásával elismerték földjük szent voltát, így képessé váltak arra, hogy mindig tudatában legyenek a szent életciklusoknak, amelyekben jelen volt az élet elvétele a megélhetéshez, de az élet visszaadása is, hogy a föld egésze virágozhasson, ne csak egy kicsi szelvénye, az embereké. Mivel megélhetésük ökonómiai alapja a természetnek egy körülhatárolt darabja volt (pl. egy vízválasztó), egész élelmezésüket ezen belül oldották meg, némi gondos odafigyelés kellett csak hozzá, hogy észrevegyék, ha valamelyik állat- vagy növényfaj megritkult és nehezebb lett rátalálni. Ilyenkor tabukat állítottak föl, hogy korlátozzák annak a fajnak a vadászatát-gyūjtését. Kezdték megérteni, hogy környezetükben minden életet elpusztíthatnának, ha az élettérre rótt igényeiket eltúloznák és túl sokan lennének ott emberek. Így megértették, hogy a szex is része a szent körforgásnak. Ha rosszul használják, pusztításhoz vezet, nemcsak az emberek törzsi csoportján belül, hanem az egész környezet életében. Ha azonban a szexet a hatalmának kijáró tisztelettel kezelték, megnövekedett energiát és az élet minden más formájával való egységet eredményezett."

Ez az idézet jól kifejezi, hogy a szexualitás elszegényedése jelentôs szerepet játszik mind az elidegenedés, ellenségeskedés, háborúk kialakulásában, mind abban az érzelmi, személyiségbeni kielégületlenségben, amelyet ma tévesen a földünket tönkretevô anyagi dôzsöléssel próbálnak betölteni.

A második világháború kitörése elôtt Sigrid Undset skandináv írónô írta: "Ami ma Európában történik, és ami kétségtelenül meg fog történni a jövôben, nagy részben a tömegemberiség brutális reakciója azokra a problémákra, amelyeket ez a kivételes ember, a zseniális D. H. Lawrence érzékelt, amelyekkel szembeszállt és harcolt a maga módján." Még ma is, eurocentrikus világunkban, kevesen látják a világot gyötrô problémák szexuális gyökereit.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS

A "Megszentelt szex" c. fejezetrôl

Simonyi Gyula ismertetése

(A Soros Alapítvány támogatásával)


Viccek, karikatúrák

A nôi papsággal szembeni ellenállásról

Az egyházközségbe történetükben elôször nôi pap kerül. Mindenki elhatározza, hogy ugyanúgy fogják fogadni, mint korábban az új papokat. Az egyik ember mindig meg szokta hívni horgászni az új papot, meghívja hát az új papnôt is. Horgásznak egész reggel, de a papnô nem fog semmit. Amikor mondja, hogy indulnia kell, hogy idôben elérjen a kórházba a betegeket látogatni, és még egy szentbeszédet is meg kell írnia, a férfi elkezdi felhúzni a horgonyt. "Oh, nem szükséges, maradjon csak nyugodtan" - mondja a papnô. Összeszedi a holmiját, kilép a csónakból és a vízen járva kimegy a partra. A férfi nézi e furcsa távozást és magában morog: "Nem elég, hogy nem tud horgászni, de úszni se tud."

Nyelv: angol
Forrás: IMWAC (International Movement We Are Church - "Talán mi is egyház volnánk" nemzetközi mozgalom) beszélgetôlista
Dátum: 1998 július 11.


GAIA Sajtószemle tartalomjegyzék

Kiadja: ETK. Szerk: György Lajos, [email protected] http://www.foek.hu/gaia

330. szám, 1998. jún. 26. tartalom (a nyomtatott változat oldalszámaival):

Szerkesztôségi: Makovecz Imre 4024

Nyelvôrség: Molnos Angéla elôadásából 4025

Levelek a Szerkesztôhöz 4025

Tepi: Itt van Amerika? 4026

Cenzor(r)ol(l)ó 4027

Újabb Balkán-háború! 4027

Hírek a Harmadik Bolygóról 4028

Chiapas-föld 4028, 4030

Tüntetések Genfben 4028

Szarin-fegyver Vietnamban 1970-ben 4028

10. Hírek 4028

16. Harmadik Világ 4029

17. Közlekedés 4033

18. Közösségek 4033

Kerekezés Ökotópiára 4028

Emberi jogok Kínában 4030

Bányászat a Harmadik Világban 4031

Minek az új metró-vonal? 4033

Növénykitelepítés (a vasútnál) 4033

"Ó mondd, te kit választanál?" 4033

Schumacher-kollégium 4034

Sverák filmjei 4034

Gy.O.: Gyerekkori élmények 4034


Agora tartalomjegyzék

@GORA elektronikus magazin [email protected] http://www.zpok.hu/@gora

heti e-mail változata: AGORA HŒRLEVÉL

1998.06.06-12. -- TARTALOM:

HÍREK

- Meghalt az elnök, éljen az elnök Hétfôn szívrohamban meghalt Nigéria vaskezū diktátora

- Intel chipek: árzuhanás Az Intel hétfôn újabb árcsökkentéseket jelentett be

- Halott dohányosért kártérítés Floridában egymillió dollár kártérítésre köteleztek egy dohánygyárat

- Új költségszámítás az amerikai állami erdôkben Elôször számolták be a fakitermelés költségeibe a szolgalmi utak építését

7KÖZNAPLÓ

- Itt van Amerika? ügynökösdi -- magyar módra

ÓH, DICSÔ TERMÉSZET!

- Az EU betiltotta a húzóháló használatát Delfinek, teknôsök és tengeri madarak százai pusztulnak el évente

MEGÁLL A TUDOMÁNY -- a maga lábán!

- Két üstökös halála A SOHO nevū napkutató szonda látványos videofilmet készített

TÁRSADALOM

- A szépségkirálynô öko-iskolája Miró Kiss Ida riportja (I. rész)

1998.06.13-19. -- TARTALOM:

HÍREK

- Bombázások Mexikó Chiapas tartományában Június 10-én reggel kormánycsapatok hatoltak be chiapasi településekre

- Ki lesz a miniszter? Értesüléseink szerint a környezetvédelmi miniszterjelölt Horváth Béla

- Amerikai közvéleménykutatás a nukleáris fenyegetésrôl Egy közvéleménykutatás szerint van esélye a nukleáris terrorizmusnak

7KÖZNAPLÓ

- Megkezdôdött... A rózsák rózsállottak, a kandúrok a cicák körül sündörögtek...

- Járt utat a járatlanért el ne hagyj? A múlt ködébe vész a címben idézett közmondás eredete...

ÓH, DICSÔ TERMÉSZET! - Veszélyben az orosz túzok-állomány A második legnagyobb túzok-élôhelyet kôolaj-feltárások veszélyeztetik

NÉZZÜK, MIBEN ÉLÜNK!

- Ösztöndíjas kukabúvár Szemét-privatizációs trükkökrôl a Fulbright-ösztöndíjas Anne Scheinberg

TÁRSADALOM

- A szépségkirálynô öko-iskolája Miró Kiss Ida riportja (II. rész)