BOCS Fordító

50. szám

(III. évf. 1998 jún. 26.)

TARTALOM

E számunk a Krisztusi Szolidaritás (Christian Solidarity International - CSI) nemzetközi emberjogi- és segélyszervezet júniusi kiadványából közöl két fordítást Tibetrôl és Pakisztánról. (Akinek nem elérhetô a http://bocs.hu weblapon lévô internetes változat, annak a magyar papír-változat ingyenesen kérhetô a 1242 Bp. Pf. 291. címen.) A szervezet tiltakozó lapokat is készít, megkönnyítendô azok dolgát, akik szeretnének valamit tenni az olvasott ügyben. A CSI kiadvány két jelmondata: "A vallásszabadság megfékezi az erôszakot." "Az emberi jogok oszthatatlanok."

Éj rovatunk az Agora elektronikus újság heti tartalomjegyzéke.

1. Tibet: Tiltott föld (kínai nukleáris szennyezés a Világ Tetején)

2. Pakisztán: "Ne merd kereszténynek hívni magad!"

3. Környezeti nevelés: "Geo-ökológia". Evolúciós megközelítés

4. Gaia Sajtószemle tartalomjegyzék

5. Agora tartalomjegyzék


Cikkek, dokumentumok

1. Tibet: Tiltott föld

A világpolitika árnyékában közel 50 éve folyik a tibeti kulturális és vallási népirtás a vörös zászló jegyében. E politika szerves részeként nukleáris hulladéklerakót létesítettek a Világ Tetején, hogy az ezredfordulóra megmérgezzék az erôszakmentes ellenállást tanúsító országot.

Tibet évszázadok óta békében élt környezetével a hatalmas, zordon, természeti forrásokban gazdag országban. A természeti kincsek nemcsak az alacsony lélekszámnak köszönhetôen maradtak sértetlenek; erre tanít a buddhizmus is, amely minden teremtményt egyformán tisztel. A Kínai Népköztársaság 1951-es, nemzetközi törvényeket sértô tibeti annexiója óta azonban a halál kultúrája uralkodik a Világ Tetején.

47 év Tibetben

A nagy sikerū "Hét év Tibetben" címū film 1997-ben az erôszakkal elnyomott tibetiekre irányította a figyelmet. De a Világ Tetején fitogtatott kínai erôdemonstrációknak vége: már nincs szükség rájuk. A 47 éves kínai uralom egyenlege: 1,2 millió embert meggyilkoltak, 135 ezren elmenekültek, a számtalan tiltakozó hangját pedig elnyelték a vastag börtönfalak. Több mint hatezer kolostort leromboltak. A tibeti nyelvet, kultúrát és történelmet felváltotta a kínai. Bár Tibet sohasem küzdött népességi problémákkal, asszonyait nagyrészt sterilizálják vagy megszakítják terhességüket. Az erôltetett bevándorlási politika oda vezetett, hogy ma hatmillió tibeti mellett hét és félmillió kínai él, kisebbséggé téve a tibetieket saját hazájukban. Emögött is Kína brutális egyesítô-politikája húzódik.

"Tiltott zóna"

A Dalai Láma, Tibet 1959 óta indiai számūzetésben élô politikai és vallási vezetôje a 80-as évektôl erôfeszítéseket tesz, hogy fölhívja a világ figyelmét a Kína által Tibetben okozott nukleáris szennyezésre. Kína azonban elôször 1995 augusztusában ismerte be nyilvánosan, hogy atomhulladékot raktározott Kokonor - a tibeti fennsík legnagyobb tava - mellett. Ez a szemét a "9. Akadémia", másképp "211. Gyár" nevū, Kína elsô nukleáris erômūvének nagyrészt föld alá telepített központi kutatóállomásáról származik. Az erômū Észak-Tibetben, kb. 1170 km2-es "tiltott zóna" közepén fekszik és jó 30 évig üzemelt. A CIA 1966 óta tud róla. Kína a 60-as és 70-es években itt állította elô elsô atomfegyvereit és ismeretlen mennyiségū atomhulladékát. "A sugárveszély jelentéktelen" - áll egy hivatalos kínai, az akciót tisztára mosni hivatott - jelentésben, hozzátéve: nagy ipari üzemek és sok bevándorló telepedett le mostanában a körzetben. Ezzel szemben dr. Tashi Dolma tibeti orvos két évvel ezelôtt szokatlanul nagy mennyiségū veszélyes megbetegedést dokumentált a közeli Reshui és Ganzihe városokban. A torzszülöttek száma megugrott és sok gyerek - akik a nukleáris bázis mellett legeltették állataikat - halt meg rákban az elmúlt öt évben. A kínai kormány 1995. május 15-én úgy határozott, hogy bezárja elsô nukleáris üzemét. Késôbb üzletek, kórházak, gyárak és lakóépületek emelkedtek a környéken. A "tiltott zóna" azonban Peking állandó - bár észrevétlen - megfigyelése alatt áll.

Tibet - atomtemetô?

Kína az 50-es évek végétôl gyorsította atomkutatásait és nukleáris erômūveinek nagy részét Tibetbe telepítette. Peking - 1966 júniusi kísérleti atomrobbantásával - megsértette a jelenleg is érvényben lévô moratóriumot. A tibeti területen eddig végrehajtott kísérleti robbantások számát 55-re becsülik. A "Tibeti-Svájci Baráti Társaság" szerint ismeretlen mennyiségū atomhulladékot tárolnak Tibetben. A technikusok hiányos tudása és az elégtelen biztonsági intézkedések csak növelik a rizikófaktort. Kína kíméletlen Tibet-politikája a szomszédos országokat is veszélyeztet. Ázsia legnagyobb folyói, a Jangce, a Mekong és a Sárga folyó Tibetben erednek. "A világ egyre zsugorodik, a kölcsönös függôség pedig nô - jegyezte meg tavaly a dalai láma a tibeti népfölkelés 38. évfordulóján tartott genfi ENSZ-értekezletén. - Visszatekintve a XX. századra, nyilvánvaló, hogy az emberi szenvedés, a méltóság, a szabadság és béke semmibe vételének fô oka az erôszak - mint a konfliktusok feloldásának eszköze - dicsôítése."

Kína mindig törvényes eszköznek tekintette az erôszakot, valahányszor az "anyaország egységének" fenntartásáról volt szó. Tibet népének segítségre van szüksége a kínai túlhatalommal szemben. De csak kevesek mernek a gazdasági világhatalommá váló országgal szembeszállni. Clinton elnök a tavaly októberi amerikai-kínai csúcskonferencián rendkívül visszafogott volt a Tibet-kérdésben.

Nem csoda: a nukleáris technológia eladása Kínának 16 milliárd US dolláros üzletet jelent a küszködô amerikai atomiparnak. Ú

Tôrdöfés a szívbe

A kínai kormány állításával szemben Tibetben nincs vallásszabadság. A számūzetésben élô Dalai Lámát - Tibet elsô számú politikai és vallási vezetôjét -, aki állítólag "szét akarja szakítani az anyaországot", a kínai állam ellenségének nyilvánították. Mindent, amit megtestesít - nevezetesen egy egész nép kulturális és vallási identitását - a kommunista párt szerint, amilyen gyorsan csak lehet, "ki kell irtani". 1995-ben a 11. Pancsen Lámát - a Dalai Láma utáni második legfontosabb vallási személyiséget - elrabolták és egy Peking által jóváhagyott Pancsen Lámával helyettesítették - tôrt döfve ezzel a tibeti vallás szívébe. Az igazi Pancsen Láma nyomtalanul eltūnt. 1996-tól a szerzeteseket és apácákat könyörtelen "átnevelô kampány" alá vetették. Február végén ismertté vált, hogy ezt a kampányt Tibet egész népére kiterjesztik. "A vita jelzi, hogy Peking Tibet elleni harcában új fejezetet nyitott" - írta a tekintélyes Tages Anzeiger svájci lap február 26-i száma.

-----

Tiltakozz a tibeti nép védelmében! Küldd el az alábbi angol nyelvū tiltakozó levelet Kína elnökének a következô címre:

His Excellency Jiang Zemin, President of the Republic of China, Guoja Zhuxi, Beijingshi, People's Republic of China.

A tiltakozó levél szövegének fordítása:

A tibeti nép legelemibb emberi jogait rendszeresen megsértették a múltban és megsértik ma is. Ez súlyos károkat okoz Kína nemzetközi megítélésében. Haladéktalanul kérjük, tartsa tiszteletben a tibeti nép önrendelkezési jogát és vallásszabadságát, valamint helyezzék vissza a Dalai Láma által választott Gedhum Choekyi Nyima, 11. Pancsen Lámát.

Továbbá kérjük, állítsák le a kínaiak tömeges bevándorlását Tibetbe, ill. az ország nukleáris beszennyezését.

-----

Your Excellency,

For many years the most elementary human rights of the Tibetan people have been, and continue to be, sistematically violated. This greatly damages China’s reputation in the international community. Therefore we urgently ask you to respect the right of the Tibetan people to self-determination and religious freedom and urge you to reinstate Gedhum Choekyi Nyima, chosen by the Dalai Lama, as the eleventh Panchen Lama. Furthermore we ask you to stop the policy of Chinese mass immigration into Tibet and the nuclear pollution of the region.

Yours truly and respectfully,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Place, date (hely, dátum) - Signature (aláírás)

Nyelv: német
Eredeti méret: a fordítás teljes
Fordította: Viz Péter

2. Pakisztán: "Ne merd kereszténynek hívni magad!"

Pakisztán alapítója arról álmodott, hogy a muzulmánok és a vallási kisebbségek közös világi államban találnak békés otthonra. A mai iszlám köztársaságban azonban nô a felekezeti feszültség. Az elkülönített választási rendszer és a visszaélésekre alkalmat adó blaszfémia-törvény egyaránt a fennálló vallási megkülönböztetést támogatja.

"Az összetört Krisztus-alak még mindig a fakereszt alatt fekszik - ahová az iszlám lelkész hajította. Ott is marad, amíg a kormány igazságot szolgáltat nekünk" - mondta a Compass Direct keresztény hírirodának John Joseph, Faisalabad katolikus püspöke az egyházmegyéjében lévô templomot ért egyik támadást követôen. Abbas iszlám lelkész motorján 1997. december 23-án Chapianwali Toba Tek Sing templomához száguldott, megverte a karácsonyi elôkészületekkel foglalatoskodó fiatal keresztényt, a bibliát földre hajította és összetörte a Krisztus-alakot. Aztán - ellopva a kihangosító rendszert - eltūnt. A rendôrség letartóztatta ugyan a fanatikust, de - felsôbb hatóságok utasítására - szabadon engedte. 1998. január 4-én több mint kétezer keresztény gyūlt össze a faisalabadi katedrálisban, hogy tiltakozzon a kormány keresztény imahelyek megszentségtelenítése iránti közönyössége miatt. A faisalabadi rendôrkapitány megígérte John Joseph püspöknek, hogy a rendôrség "megteszi a szükséges lépéseket".

Iszlámra kényszerítve

Januárban Muhammad Naveed csirkefarm-tulajdonos - szintén chapianwali lakos - halántékhoz tartott fegyverrel kényszerítette iszlámra a 13 éves Amart: "Ne merd még egyszer kereszténynek hívni magad, mert lelôlek!" - üvöltött. Amart és apját beidézték a rendôrségre, kivizsgálni a Naveed által követelt "valláscserét" - a pakisztáni törvények ui. 18 éves kor alatt tiltják az áttérést. Amar rendôrségi fogdában van. šgyét zárt ajtók mögött tárgyalják. Apja el akarja adni házukat, hogy elköltözhessenek Chapianwaliból és fia megmeneküljön az iszlám szélsôségesektôl.

Megfélemlített bírák

A letartóztatásuk után bebörtönzött - istenkáromlással vádolt - pakisztáni keresztények ügyeiben gyakorlatilag nincs elôrelépés. A bírák és ügyvédek megtorlástól rettegnek. Arif Iqbal Bhatti nyugdíjas fôbírót - miután a fundamentalisták többször életveszélyesen megfenyegették - lahorei irodájában lôtték agyon 1997. október 10-én. 1995. februárban a muzulmán bíró hatálytalanította a keresztény Saamat Masih, és Rehmat Masih elleni elsôfokú ítéletet. Bizonyítékok hiányában mindkettôjüket felmentette. John Joseph püspök szerint aligha lehet megmondani, hogy az 1993 februárban ill. 1996 októberben letartóztatott keresztény Anwar Masihnak, (Samundari) és Ayub Masihnak (Arifwala) meddig kell téletre várnia. Anwar Masiht - jelentéktelen összegū tartozásáról folytatott vitája miatt - Mohammed próféta megsértésével vádolja egy muzulmán boltos. A 30 éves Masiht iszlámra kényszerítették, de késôbb visszatért keresztény hitre. Szigorú muzulmánok szerint a blaszfémia halált érdemel. Iszlám szélsôségesek 1995 márciusában Samundari bírósági épülete elôtt bitófát állítottak és egy négygyermekes apát akasztással fenyegettek meg. Anwar Masih ügyét 1997 októberében különleges bíróság elé terjesztették, amelyet augusztusban elfogadott anti-terrorista törvény értelmében hoztak létre. Egészségi állapota aggasztó.

Būnrészes rendôrség

Ayub Masiht (Arifwala) azzal vádolják, hogy Salman Rushdie Sátáni verseibôl idézett - bár iskoláit nem fejezte be és angolul sem tud. A 31 éves férfi letartóztatása után az összes ott élô keresztény családot elūzték. Pakisztáni keresztények ezért a blaszfémia-vádat tekintik a "tisztogatás" ürügyének. A letartóztatása utáni elsô néhány héten Ayub Masiht megkínozták és túlélt két merényletet. 1997. november 6-án harmadszor is megmenekült. Miközben a bíróság épülete elôtt bilincsbe verve várt tárgyalására, egyik támadója rálôtt. A rendôrség megtagadta a fegyveres felelôsségre vonását. Azok a keresztények is, akiket a bíróság fölmentett, az életükért rettegnek, mint pl. Katherine Shaheen (Rangpur). 1995. áprilisban istenkáromlás alaptalan vádja miatt elvesztette az állását. A fundamentalisták és a rendôrség is fenyegeti. A pakisztáni emberi jogi bizottság szerint az üldözés oka munkahelyi féltékenység, irigység, vallási türelmetlenség és az esetet a "blaszfémia-törvénnyel való visszaélés iskolapéldájának" nevezi.

Blaszfémia-törvény

Az 1977-1988 között hatalmon levô Zia ul-Haq tábornok két cikkellyel egészítette ki a brit gyarmati idôkbôl származó büntetô törvénykönyvet, amelyek egyoldalúan védelmezik a muzulmán többségi vallást. A 295/B cikkely életfogytig tartó kényszermunkával bünteti a korán megszentségtelenítését, a 295/C - az ún. blaszfémia-törvény - pedig halált ró ki Mohammed próféta megsértése esetén. A visszaélésekre alapot adó paragrafus áldozatai nemcsak keresztények, hanem - fôleg - ahmadisták (egy, a múlt században alakult iszlám közösség tagjai), akiket Zulfikar Ali Bhutto miniszterelnök 1974-ben nem-muzulmánnak deklarált. Pakisztáni keresztények követelik az ún. "fekete-törvény" eltörlését, fôleg, mert a 295. illetve a 295/A paragrafusok már tárgyalják az ide vonatkozó tényállást. A 295. cikkely bünteti az istentiszteleti és imahelyek megszentségtelenítését, a 295/C pedig az összes felekezet vallási érzéseinek megsértését tárgyalja. Büntetési tétele 2 vagy több év börtön. Pakisztáni keresztények a blaszfémia-törvényt és a 295/B cikkelyt az országban uralkodó vallási megkülönböztetés részének tartják. Ehhez kapcsolódik a szintén Zia ul-Haq által bevezetett választási rendszer, amely politikailag szigeteli el a vallási kisebbségeket. A pakisztáni nemzetgyūlés 217 helyébôl 207 muzulmánoknak van fenntartva. A maradék tízen keresztények, hinduk, szikek, buddhisták és más nem-muzulmánok (pl. ahmadisták) osztoznak. Mivel minden felekezet csak a számára elôírt helyekre választhat képviselôt, a muzulmán politikusokat nem aggasztják a vallási kisebbségek. Konfliktushelyzetben saját muzulmán - fôképp iszlám - választóik pártján állnak. Pakisztáni keresztények ezért az általános választási rendszer visszatéréséért küzdenek.

-----

Követeld a vallási türelem bevezetését Pakisztánban! Küldd el az alábbi angol nyelvū tiltakozó levelet Pakisztán miniszterelnökének a következô címre:

Prime Minister Mian Nawaz Sharif, Office of the Prime Minister, Islamabad, Pakistan.

A tiltakozó levél szövegének fordítása:

Arif Aqbal Bhatti nyugalmazott bírót - aki felmentett két blaszfémiával vádolt keresztényt - 1997. október 10-én, szélsôségesek fenyegetéseit követôen meggyilkolták. A rendôrség tétlenül nézte a bíróság épülete elôtt 1997. november 6-án végrehajtott, Ayub Masih elleni merényletet. A vallási kisebbségek elleni - szélsôségesek által elkövetett - gyilkosságok ill. a hatóságok tétlensége közvetlen következménye az Ön országában érvényben lévô vallási megkülönböztetô rendszernek, amely legjobban a pakisztáni büntetô törvénykönyv 295/B és 296/C paragrafusaiban jut kifejezésre.

Felszólítjuk Önt, azonnal szüntessék meg ezt a megkülönböztetést ill, haladéktalanul gondoskodjon a 295/B és 295/C cikkelyek áldozatai, Anwar Masih (Samundari) és Ayub Masih (Arifwala) felmentésérôl.

-----

Dear Prime Minister,

Retired Justice Arid Iqbal Bhatti, who acquitted two Christians condemned on unsubstantiated charges of blasphemy, was killed on 10 October 1997 following death threats by Islamic extremists. The police simply stood by while a murder attempt was made on the defendant Ayub Masih by his accuser in front of the court building on 6 November 1997. Such attacks by extremists against religious minorities as well as the failure of the authorities to overcome such violence are a direct consequence of religious apartheid in your country, most significantly expressed in the separate electoral system and sections 295 B and 295 C of the Pakistan Penal Code.

We urgently ask you to abolish the religious apartheid system as well as to see to it that victims of the misuse of sections 295 B und 295 C, such as Anwar Masih from Samundari and Ayub Masih from Arifwala, are exonerated.

Yours sincerely and respectfully,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Place, date (hely, dátum) - Signature (aláírás)

Nyelv: német
Eredeti méret: a fordítás teljes
Fordította: Viz Péter


Környezeti Nevelés

"Geo-ökológia". Evolúciós megközelítés

Környezeti nevelési báziskönyvtár (Selyemgombolyító): 574.5 H 94

Hugget, Richard John: Geoecology. An evolutionary approach
"Geo-ökológia". Evolúciós megközelítés
London ; New York, NY : Routledge, 1995. - xx, 320 p., ill.
ISBN 0-415-08710-4

KIKNEK SZÓL
Környezetvédelemmel foglalkozó tudósoknak, geográfusoknak, ökológusoknak és talajkutatóknak

TARTALOM
Az állatok, növények és a talaj mind hatnak egymásra, de a földi szférákra - az atmoszférára, hidroszférára, toposzférára és litoszférára -, valamint a Kozmosz többi részére is. A Földön ez a gazdag interakció hozza létre a tájrendszereket, vagy geoökoszisztémákat. A Geoökológia a geoökoszisztémák szerkezetét és funkcióját kutatja. A hierarchikus alapon szervezôdô geoökoszisztémákat mint dinamikus entitásokat mutatja be, melyek állandóan reagálnak az önmagukon belül és felszínközeli környezetükben - az atmoszférában, hidroszférában és litoszférában - bekövetkezett változásokra, valamint mind a geológiai, mind a kozmikus külsô befolyásokra. A szerzô felállít egy egyszerū dinamikus rendszerek elnevezésū modellt, a "brash"-egyenletet, ami könyvének elméleti hátterét adja. Az "evolúciós" és "ökológiai" nézôpont bemutatásával a Geoökológia új gondolkodásmódot kínál a környezeti komplexum és a benne megtalálható kölcsönös összefüggôségek sūrū szövetének áttekintéséhez.

FEJEZETEK
- I. rész. Bevezetés a geoökoszisztémákba 1. A földi szférák: Geoszféra, Bioszféra és ökoszféra, Pedoszféra, Geoökoszféra; 2. A geoökoszisztémákban jelentkezô kölcsönös összefüggôség: A "clorpt" egyenlet, A "brash" egyenlet, Globális összeillesztés.

- II. rész. Belsô hatások 3. A klíma és a talajok: Zonális talajok, Talaj klímaszekvenciák; 4. Klíma és élet: A fajok eloszlása, Növény formák, Állatközösségek, Fajgazdagsági fokozatok; 5. A magassági szint: A fajok és a tengerszint feletti magasság, Közösségek és a magassági szint, A talajok magasság szerinti zonalitása; 6. Altalaj: Kôzetek és talajok, Kôzetek és élet; 7. Topográfia: Fekvés, Toposzekvenciák, Talaj tájképek; 8. Elszigetelôdés: Szigeti fajok, Szigeti közösségek.

- III. rész. Külsô befolyások 9. Diszturbancia: Ökológiai diszturbancia, Vulkanikus diszturbancia, Kozmikus diszturbancia.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Schmidt Sára ismertetése

(A Soros Alapítvány támogatásával)


GAIA Sajtószemle tartalomjegyzék

GAIA SAJTÓSZEMLE 16. évfolyam 329. szám - 1998. június 5.

Szerkesztô: György Lajos, [email protected] http://www.foek.hu/gaia

TARTALOM

Szerkesztôségi I.: A legnagyobb párt (Pi)

Szerkesztôségi II: Szürkület (namzi)

Nyelvôrség

Levél a Szerkesztôhöz

10. Hírek

15. Bölcselet

16. Harmadik Világ

Gera Pál: Szabadnak szülessenek

Fiksz rádió

India kormányának a szégyene

Roszak: Frankenstein

Szereti-e Isten Sevarnadzét?

A buddhisták étkezési mondókái

Sivaraksa a radikális buddhizmusról

Ha a buddhizmus államvallás

Vallás mint díszítô elem

Tibeti zászló Tibetben!

Tûz a színházban

Radikális konzervativizmus

A valódi külsô adósság

Levél Irakról

A büntetés eredményei

Gy.O.: Gyerekkori élmények


Agora tartalomjegyzék

@GORA elektronikus magazin [email protected] http://www.zpok.hu/@gora heti e-mail változata: AGORA HŒRLEVÉL -- 1998.05.23-06.05. -- tartalom:

HÍREK

-- Gazdasági vész-jóslat Kenichi Ohmae szerint a krízis Európát és az USÁ-t is érintheti

-- A szennyezettség rontja Kelet-Európa csatlakozási esélyét Az EU környezetvédelmi biztosa buzdított a szennyezettség csökkentésére

-- Energia-támogatások az EU-ban Nyilvánosságra hozták az 1995-97. között nyújtott támogatások elemzését

-- A montreali gazdasági konferencia blokádja A gazdaság globalizációjáról szóló konferenciát tüntetôk zavarták meg

-- Súlyosbodik a Mexikóvárost sújtó szmog Várhatóan tovább romlik a levegô minôsége a mexikói fôvárosban

-- Bizottság a fiatalkorúak és nôk elleni erôszakról Az EU Bizottság nyilatkozatot fogadott el az erôszak visszaszorításáról

-- Eladják a Monsanto-t A biotechnológiai újításairól ismert Monsanto céget megvásárolták

A HÉT TÉMÁJA

-- Környezetvédelmi Világnap: a többi néma csend. Nincs már mit mondani. Nincs új hír. Minden csak ismétlés.

7KÖZNAPLÓ

-- Fogyasztói szokásaink Na, végre egy kis emberhús!

NÉZZÜK, MIBEN ÉLÜNK

-- Globális felmelegedés -- rovarparadicsom Az El Nino egyik következménye a kellemetlen rovarok elszaporodása

-- Tiltott túl-csomagolás Nagy-Britanniában életbe lépett a törvény az áruk túlcsomagolásáról

ÓH, DICSÔ TERMÉSZET!

-- Vidraélet Megjelent Gera Pál könyve a vidrákról

MEGÁLL A TUDOMÁNY -- a maga lábán!

-- Egy régmúlt katasztrófa nyomában Egy üstökös maradványai csapódtak be Földünkbe 4000 évvel ezelôtt?

KULTÚRA

-- Federico Garcia Lorca 1898. június 5-én született minden idôk egyik legnagyobb költôje

-- Federico Garcia Lorca: Irene Garciához (Szolgálólány) -- Federico Garcia Lorca: Szent Gábor (Sevilla)

-- Federico Garcia Lorca New York (Iroda és Vádirat -- részletek)