BOCS Fordító

5. szám

(II. évf., 1997 júl. 28.)

Tartalom

Ez a szám a háborús adó megtagadásáról és a békeadóról szól, az angliai VIth International Conference on Peace Tax Campaigns and War Tax Resistence (VI. Nemzetközi Konferencia a Békeadó Kampányokról és a Háborús adó megtagadásról) konferencia anyagainak egy részét ismerteti.

1. Phil Rimmer: Beszámoló a békeadó törvényjavaslatok mûhelyérôl

2. Bart Horeman: Jelentés egy holland csoport tevékenységérôl (1995-1996)

3. Ed Pearson: Jelentés a Békeadó-fizetôkrôl

4. Jelentés Indiából

5. Eva Parrell: Adófizetôk a békéért (Svédország)

6. Jelentés a Lelkiismeret az Egyesült Királyságban kampányról

Az eredeti angol anyagok, továbbá ábrák és rajzok a témáról találhatók a BOCS Weblapján. Az itt nem ismertetett anyagok fordításai is készülnek.
Cikkek, dokumentumok

1.

Phil Rimmer: Beszámoló a békeadó törvényjavaslatok mûhelyérôl


Dánia

Jelenleg adóátirányítás egyik formájaként használják azt a rendszert, ami lehetôvé teszi, hogy az egyének szerzôdésben kötelezettséget vállaljanak, hogy jövedelmük egy részét jótékonysági célokra fordítják, és így az állam a jövedelmüknek ezen részére fizetett jövedelemadót jótékonysági célra adományozza. Erre gyakran "adóból leírható jótékonysági adomány" néven hivatkoznak, és kanadai és belga politikusok szerint ez a rendszer megfelel a céljainknak. Az Egyesült Királyság ellenzi ezt a nézetet, de úgy érzi, precedenst teremt a békeadó törvénybe iktatására azáltal, hogy lehetôvé teszi a jövedelemadó fizetôinek, hogy eldöntsék, mire költik adójuk egy részét.

A dán aktivisták szerint bármilyen Békeadó Alap bizottsági tagjai olyan csoportokból kellene érkezzenek, amelyek alkalmasak az alapból való juttatásokra.

Kanada

Törvényjavaslatuk még alakul. Sok hasznát vették az E-mail-nek a törvényjavaslatért lobbizó egyéb csoportokkal való kapcsolattartásban. Ez olcsónak és hatásosnak bizonyult.

Annak érdekében, hogy a Parlament szuverenitását megôrizzék, nem lenne Békeadó Alap. Ehelyett a költségvetésben alakulna egy új rész a lelkiismereti katonaságmegtagadók átirányított hadiadói részére. A pénz a költségvetésnek errôl a területérôl bármilyen teljes egészében békés célra felhasználható. A kormány lenne felelôs a pénz elköltéséért, és felhasználásáról beszámolna a Parlamentnek, mint bármilyen más kiadás esetében. A Pénzügyi Besorozás (Fiscal Conscription) kifejezés használata a média és a politikai ellenzôk szándékos félremagyarázásainak elkerülése érdekében történt.

égy érzik, hogy a politikusok gyakran az emberi jogok elismerését támogatják, mert az a helyes, még akkor is, ha a nyilvános többség ellenzi annak az elismerését. Egy támogató parlamenti képviselô hozzáférést biztosított a parlament könyvtárához, hogy a kutatással ki lehessen küszöbölni a törvényjavaslat technikai hibáit.

USA

A Békeadó Alapba átirányított adót ezúttal nem közvetlenül a védelmi költségvetésbôl vonnák le. Az elôzô javaslat tulajdonképpen a Pentagon kiadásainak csökkenéséhez vezetett volna. A törvényjavaslat elsôsorban a központi jövedelemadó befizetésekre irányul, és az alapot a pénzügyminiszter és egy felügyelô bizottság kezelné.

A kérdés támogatást nyert az egyházi jobboldal körében, ahol azt most a vallásszabadság kérdéseként látják. A lelkiismereti tiltakozók nyilvános meghallgatásai az államok minden táján hatásosnak bizonyultak a kérdés lelkiismereti jellegének kiemelésében. Lobbizók találkoztak a Fehér Ház Elnöki Tanácsadóival, hogy tárgyaljanak a kérdésrôl, és egyre valószínûbbnek tûnik egy további kongresszusi meghallgatás.

Belgium

A hadiadók elleni lelkiismereti tiltakozóként való nyilvántartásba vétel az adóvisszaigénylô ûrlapon keresztül történik. A törvénykezés csak a jövedelemadóra vonatkozik, és nem foglal magában korlátozásokat vagy megkötéseket az egyéb állami minisztériumok pénzügyeire való hatással kapcsolatban. A létrehozott alapot a pénzügyminiszter, egy parlamenti képviselôkbôl álló tanács és béke és fejlôdés NGO csoportok fogják kezelni.

Lényeges mindig rámutatnunk a hit és a vélemény közötti különbségre. Továbbra is tudatában kell lennünk azoknak a katonai kiadásoknak, amelyek nem jelennek meg a honvédelmi költségvetés címszó alatt. A "NATO szemle" (NATO Review) január/februári száma mindig sok hasznos statisztikát tartalmaz a tagországok honvédelmi kiadásairól.

Egyesült Királyság

A "Nem-katonai Közbiztonsági Alap" (Non-Military Security Fund) felügyelô bizottságát a miniszterelnök nevezné ki és a parlament hagyná jóvá, és ez utóbbinak lenne felelôs (az Egyesült Királyság elfogadott gyakorlata szerint). A törvény szerint a nyilvántartásba vétel az adóhivatalnak benyújtott, aláírt nyilatkozaton keresztül történne. A törvényjavaslat a közbiztonság erôszakmentes fenntartásának számos módját vázolja fel, amelyeket finanszírozni lehetne. A törvény nem csökkentené a hadügyminisztérium költségvetését, de garantálná, hogy a pénzt az alapból ne a már meglévô állami kiadások helyettesítésére használják olyan területeken, amik az alap pénzére jogosultak lennének. A terv szerint a törvény minden adót érintene, hogy minden nyilvántartásba vett egyén annyi adót irányíthasson át az alapba, amennyit átlagosan egy választó polgár fizet a hadügyminisztériumnak.

Németország

Ez a javaslat csak a jövedelemadóra vonatkozik. A törvény lehetôvé tenné, hogy az adófizetôk adójuk egy részét két alap egyikébe utaltassák: azok, akik támogatni akarják a katonaságot adójuk egy részét egy Katonai Alapba fizetnék, amit a hadügyminiszter kezelne; azok, akik azt nyilatkozzák, hogy lelkiismereti kifogásaik vannak a katonaság támogatása ellen, adóikat egy µtalakítás Alapba fizetnék, amit a munkaügyi és népjóléti miniszter kezelne.

Hollandia

Ez a törvényjavaslat a legtöbb közvetlen adót érinti és célja nem a honvédelmi költségvetés csökkentése. A hadügyminiszter kezelné a Béke Alapot. Az elképzelés szerint lenne egy vizsgálat, ami megállapítaná a hadiadó elleni lelkiismereti tiltakozás komolyságát az egyén részérôl.

Kulcsfontosságú probléma jelenleg Hollandiában, Belgiumban és Németországban az, hogy a politikusok a békeadó törvényeket nem találják szükségesnek egy olyan korban, amikor a fegyveres erôk olyan sok békefenntartó munkát végeznek. A politikusok nyilvánvalóan nehezen fogadják el, hogy a lelkiismereti tiltakozás indokolt, attól függetlenül, hogy a katonaság milyen szerepet tölt be - vagy talán a mai konfliktusok természete egyszerûen kényelmes kifogást ad a politikusok kezébe, amivel elküldhetnek minket. Az Egyesült Királyság és az USA nem szenvednek ettôl a problémától.
Eredeti cím: Report from the Workshops on Peace Tax Bills


2.

Bart Horeman: Jelentés egy holland csoport tevékenységérôl (1995-1996)


Bevezetés

A BWD legfôbb célja tudatosítani az emberekben, hogy adófizetôként együttmûködnek és részt vesznek a holland hadsereg fenntartásában és így a folyamatos fegyvergyártásban, fegyver-kereskedelemben és a világ minden táján dúló katonai erôszakban is.

A lelkiismereti alapon tiltakozó és a militarizmus ellen egyénileg - bármilyen formában - kiálló holland állampolgárok száma úgy látszik, folyamatosan csökken. Ez a csökkenés nem olyan furcsa, mivel az aktív kiállás a katonaság ellen úgy tûnik kevés, vagy semmi eredménnyel nem jár. Ezenkívül a hadsereg minden tôle telhetôt megtesz - és nem sikertelenül - hogy a békefenntartó képét alakítsa ki magáról. Az a tény, hogy az úgynevezett békefenntartó hadmûveletek mindeddig nem sok eredménnyel jártak, és biztosan nem segítenek kialakítani egy olyan helyzetet, amelyben az embereknek igazságot szolgáltatnak, úgy látszik nem arra a következtetésre vezet, hogy a militarizmus zsákutca. Ehelyett a katonaság ellenzôinek szegezik a kérdést, hogy ôk mit tennének az erôszak megszüntetésére egy konfliktusos zónában. Ez a kérdés még a békemozgalmon belül is megoszlásra vezetett azok között, akik úgy gondolják, hogy az erôszak alkalmazása elfogadható, néha egyenesen szükséges, és azok között, akik továbbra is elutasítják az erôszakot. Javasoljuk, hogy ezt a kérdést hagyjuk ennyiben, és erôinket a civil békecsoportok elképzeléseire, és a Békeszervezetek Nemzeti Tanácsa (National Council of Peace Organisations - LBVO) által megfogalmazott elvekre összpontosítsuk. Ez az új cél, ami sokunk több éves intenzív munkájába fog kerülni, reményteli perspektívát nyújt a békemozgalom számára.

Kampány

Végigtekintve a békemozgalmak mezején, a sok, kisebb-nagyobb szervezeten, arra a következtetésre juthatunk, hogy minden évben kampányok tömege valósul meg, mégis az eredmény a támogatottság ellenére is általában kiábrándító.

A mi mozgalmunk sem kerülte el ezt a tendenciát az elmúlt években. Minden erôfeszítés ellenére, hogy jól elôkészítsük ôket és nagy nyilvánosságot kapjanak, kampányainknak nagyon kevés visszhangja volt. Mégis szükség van újabb kampányokra, mivel az eredményhez minden kis lépés számítani fog. Elhatároztuk, hogy véges energiáinkat két kampányra összpontosítjuk: a "V-biljet" (Békeadó ërlap) és az új "Een GoudGulden Vrede" (Egy AranyGulden Béke) kampányokra.

"V-biljet"

Az évente ismétlôdô adóûrlapokhoz hasonlóan, a V-biljet kampány kezdettôl fogva évenkénti esemény volt. 1995-ben is folytattuk a kampányt, de az elmult évek alacsony viszhangjának köszönhetôen a Békeadó ërlapokat csak tagjaink között osztottuk szét. Más békemagazinokat is megkértünk, hogy írjanak a kampányról.

A V-biljet az adófizetônek egy könnyû és kevés idôt igénylô lehetôséget nyújt arra, hogy jelezze az adóhivatalnak kifogásait a hadi kiadásokra fordított adóval kapcsolatban. Elkeserítô látni, hogy milyen kevesen használják ki ezt a lehetôséget.

"Een GoudGulden Vrede"

1993-ban a Háborús Adó Megtagadása napján a BWD felajánlott a Királyi Pénzverde pénzverômesterének egy békeérme-tervrajzot. A pénzverômester, lelkesedve Trix van Vugt rajza iránt, továbbította a pénzügyminiszternek, aki - nem meglepô módon - nem volt hajlandó megfontolni, hogy ez az érme hivatalos fizetôeszközként szerepeljen. Végül a BWD úgy döntött, csináltat a pénzverdével 1000 "GoudGulden Vrede" nevû érmét. Egy új kampányt fejlesztettünk ki és mutattunk be tagjainknak márciusban. Csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. A GoudGulden Vrede kampány a résztvevôknek három lehetôséget nyújt:

1. Leveleket írhatnak a védelmi- és külügyminisztereknek, és nyomást gyakorolhatnak rájuk annak érdekében, hogy pénzügyileg támogassák a civil békecsoportok megalakulását.

2. Pénzügyileg hozzájárulhatnak a civil békecsapatok munkájához 9 Gulden (vagy többszörösének) adományozásával, vagy a béke érme megvásárlásával (9 Gulden darabja, aminek fele adomány a civil békecsoportoknak).

3. Megtagadhatják adójuk 9%-ának befizetését, és a megfelelô összeget átirányíthatják a Béke Alapba.

Az AranyGulden Béke Kampány a béke érme Békeszervezetek Nemzeti Tanácsának (LBVO) egyik civil békekonferenciáján való árusításával indult, november 11-én. Az eredmény biztató. Minden békemagazin bemutatta az érmét egy cikkében. 1996 közepére az elsô 1000 érme elkelt és újabb ezret rendeltünk.

1996 szeptemberében az érmét minden parlamenti képviselônek bemutattuk, és felkértük ôket, hogy támogassák a civil békecsoportok elképzelését.

Kiadványok

A BWD-hírlevél 1995-ben és 1996-ban is háromszor jelent meg. 1995-ben továbbfejlesztettük a külalakot; 1996-ban gazdasági okok miatt a hírlevél hírlappá alakult át. A hírlevél sokféle témáról számolt be: nem csak a honvédelmi költségvetésrôl, kampányainkról és a Béke Alap munkájáról, hanem a békemozgalmon belüli fejleményekrôl is. égy érezzük, hogy költségvetési tiltakozásaink hátterérôl is be kell számolni. A Békeszervezetek Nemzeti Tanácsában való együttmûködésbôl kifolyólag teret adunk azoknak a kérdéseknek is, amikkel más békeszervezetek foglalkoznak.

Ezenkívül 1995-ben felújítottuk két brosúránkat: "Hogyan tagadd meg a gépkocsi adót" és "Hogyan tagadd meg az energiaszámlára kirótt áfát". 1996-ban felújítottuk fô brosúránkat, a "Voorschot op Vrede"-t (Elôleg a Békéért).

Nemzetközi

A nemzetközi mozgalomról 1995-ben keveset lehetett hallani. Csak 1995 végén kaptunk hírt arról, hogy a Lelkiismereti és Békeadó Egyesület (Conscience and Peace Tax Association) megalakult, ahogy azt Hondarribia-ban 1994 szeptemberében elhatározták. Ezenkívül felkértek bennünket a hoddesdoni VI. Nemzetközi Konferencia szervezésében való résztvételre.

Képviselet

A Békeszervezetek Nemzeti Tanácsában (LBVO) a BWD-t Wijnand Thoomes képviseli, aki az LBVO-titkárság vezetôje. 1996-ban Bart Horeman lett az LBVO kincstárosa.

Az LBVO fô tevékenysége az 1995 novemberében tartott civil békekonferencia megszervezése volt. 1995 folyamán az LBVO viták a "Békemûveletek napirendje, egy alternatíva kezdete" (Agenda for Peace Operations, the Start of an Alternative) címû tanulmányhoz vezettek.

A BWD képviselet az NKC-ben (Holland Koalíció a Nukleáris Fegyverek Betiltásáért) 1993-ban Hans Horeman halálával megszûnt. Wijnand Thoomes és Trix van Vugt felajánlották, hogy részt vesznek az NKC találkozókon. Az NKC felvirágzott, miután sikerült a holland kormányra nyomást gyakorolni, hogy a nukleáris fegyverek betiltása érdekében szavazzon.

Trix van Vugt továbbra is képviselô a Közbeavatkozás-elleni Bizottságnál (Anti-Intervention Committee), a minden évben lezajló Húsvéti Felvonulás a Lefegyverzésért és egyéb háborúellenes megnyilatkozások szervezôjénél.
Eredeti cím: Report of BWD Activities


3.

Ed Pearson: Jelentés a Békeadó-fizetôkrôl


A legutóbbi nemzetközi konferencia óta a Békeadó-fizetôk felismerték, milyen hatalmas a hadiadó-fizetôk óceánja, milyen kicsiny a Békeadó-fizetôk csónakja, és mennyire kevés adófizetô kész evezni ebben a csónakban. Azzal a meggyôzôdéssel, hogy a változásnak az egyén belsejébôl kell fakadnia, a Békeadó-fizetôk összeállították hitvallásukat:

"Hiszem, hogy ha háborút akarunk, a háborúért kell fizetnünk, és ha békét akarunk, a békéért kell fizetnünk. Hiszem, hogy a józan ész, a törvény és a moralitás támogatja azt a választásomat, hogy a békéért adózzak. Hiszem, hogy elkötelezettségemmel, miszerint adómat mostantól a békére fordítom, értékes és szükséges támogatást nyújtok a béke megteremtésének elôsegítésére a földön."

És mivel a földünket benépesítô hatmilliárd ember legtöbbje valamilyen formában fizet hadiadót, a Békeadó-fizetôk nem egyhamar maradnak munka nélkül. A Békeadó-fizetôk szerepe ebben a békére irányuló folyamatban az, hogy a békeadó-fizetés által megkíséreljék továbbadni a Békeadó-fizetôk hitvallásának igazságát. Nyomtatott és elektronikus médián, valamint személyes kapcsolatokon keresztül terjesztjük ezt az üzenetet.

Mivel szervezetünk ilyen pici, energiánkat és erôforrásainkat azokra összpontosítjuk, akik már foglalkoznak valamilyen béke, társadalmi igazságosság vagy környezetvédelmi tevékenységgel. A Békeadó-fizetôk tudják, hogy a legtöbb személynek és szervezetnek bénító félelmet okoznak a hadiadót szedô kormányok hatalmának el nem ismerését büntetô burkolt és nyílt szankciók. Különösen szeretnénk, ha meghallanának minket azok, akik felelôsségteljes vezetô szerepet töltenek be az imént említett kategóriákban. Sajnálattal jelentjük, hogy mindeddig kevés sikerrel jártunk.

Azonban örömmel jegyezzük meg, hogy a "békeadó-fizetés" kifejezés egyre használatosabb a hadiadó-megtagadók és a békeadó-népszerûsítôk különbözô párbeszédeiben. Szeretnénk megragadni ezt az alkalmat arra is, hogy mindenkit megkérjünk, komolyan fontolja meg a javaslatot, hogy a következô konferenciát Észak Amerikában, lehetôleg az Egyesült µllamokban tartsuk, ha ez elintézhetô. Ezenkívül jó lenne, ha a 7. Nemzetközi "Adó a Békéért, Nem a Háborúért" konferenciát (Taxes for Peace Not War Conference) a hadiadó-megtagadók, békeadó-népszerûsítôk és békeadó-fizetôk nevében hívnánk össze.

Mindannyiótokat és további, elôrelépésekrôl szóló beszámolókat várunk a következô találkozóra.
Eredeti cím: Report on the Peace Tax Payers


4.

Jelentés Indiából

A Gandhi-In-Action (GIA, Gandhi Akcióban), erôszakmentes aktivisták egy nemzetközi csoportja, 1984-ben alakult. Azóta kapcsolatban áll a Hadiadó- megtagadók (War Tax Resisters, WTR) tevékenységével. Elôször a Katonai Költségvetés Elleni Olasz Lelkiismereti Tiltakozás (Italian Conscientious Objection Campaign to Military Expenditure) kampányával lépett kapcsolatba koordinátorán, Dr. Riccardo Gramegnán keresztül, aki feleségével, Margaret Huge-val együtt aktívan részt vesz az olaszországi és azon kívüli béke- és erôszakmentes mozgalomban.

1990-ben meghívást kaptam az Ostában, Olaszországban tartott nemzetközi WTR konferenciára, majd részt vettem a IV. nemzetközi WTR konferencián Brüsszelben, 1992-ben. A Spanyolországban tartott V. konferencián anyagi nehézségek miatt nem tudtam részt venni, de elküldtem elképzeléseimet.

A GIA alapvetô célja az erôszakmentességet mint a társadalmi változás eszközét elômozdítani, Gandhinak az állam intézményes erôszakával szembeni politikai ellenállásról ill. az azt kiszolgálásról alkotott elképzelése szerint. Az állam ereje lényegében a rendôrségbôl, a hadseregbôl és a fegyverekbôl áll. Indiában a Gandhi szervezetek soha nem helyeselték a katonai beavatkozást a szomszédokkal való konfliktusok megoldásában. Az erôszakmentes aktivisták elôször 1962-ben szerveztek erôszakmentes fellépést az India-Kína háború alatt. Egy csoport Gandhi aktivista megszervezte a Delhi-Peking békemenetet, amit a határon leállítottak és az aktivistákat letartóztatták. Tiltakoztunk az indiai kormány nukleáris fegyvergyártása ellen is. A Gandhi-In-Action ellenezte az indiai kormány állásfoglalását a vétójog használatáról az atomcsendszerzôdés (Comprehensive Test Ban Treaty ) ügyében a genfi konferencián, 1996 augusztusában.

Nincs a WTR-hez hasonló programunk, mivel más az adózási rendszerünk és nagyon kicsi az adófizetôk aránya a lakossághoz képest. Ugyanakkor nem tudatosult a tömegek körében, hogy milyen veszélyes támogatni a kormány állásfoglalását a hadsereg és a fegyverek fejlesztésérôl. India kormánya látszólag mindig támogatta a világbékét és a nukleáris fegyverkezési verseny betiltását.

A GIA megszervezte a Jai Jagat Mahotsava-t (a béke egyenjogúsága és az egész emberiség diadala a nemzetek egymás fölötti gyôzelme helyett, ami mindig hadsereggel és fegyverekkel, erôszakkal történt) Mahatma Gandhi 125-dik és Acharya Vinoba Bhave századik születési évfordulója alkalmából az 1994-1997-es években. Ez az idôpont egybeesik India függetlenségének 50. évfordulójával. A program alapvetô célja elôsegíteni az erôszakmentességet és társadalmi igazságosságot, és elültetni az emberekben, hogy morális és politikai nyomást gyakoroljanak a világ kormányaira, hogy ne költsenek fegyverekre, hanem értékes erôforrásaikat fordítsák ehelyett a világbéke építésére. "Kísérletek az Erôszakmentes Életre" képzéseket szerveztünk, amiken fiatalok százai vettek részt a világ minden tájáról. Ezenkívül készítettünk egy videófelvételt az erôszakmentes védekezésrôl Shanti Sahyog közremûködésével. Az olasz változatot a WTR és más békecsoportok használják Olaszországban. Alberto L'abate professzor ezt a videót használta koszovói béke-projektjéhez.

27 országban vannak GIA-támogató csoportok, akik a békeoktató és békeépítô tevékenységben segítenek. éj-Delhiben, a GIA székhelyén, rendszeresen tartunk képzéseket a "Kísérletek az Erôszakmentes Életre" témában, és bevonjuk a lakosságot valamint a nemzetközi közösséget is. Két alapvetô pontot hangsúlyozunk. Az egyik: eltörölni a geopolitikai határokat, amelyek a fegyvergyártás és a háborúk legfôbb okai a világban. A másik pedig: alternatívákat találni a magántulajdon intézményére, ami a gazdagok és szegények közötti növekvô szakadékért felelôs, és a fogyasztás szellemében gyilkos versenyt, kizsákmányolást, egyéni és társadalmi erôszakot szül. égy hiszem ez nagyon fontos ahhoz, hogy megfékezzük az önvédelem és úgynevezett személyes biztonság egyre növekvô költségeit. Ögy végül csökkenthetôek lesznek a seregekre és fegyverekre fordított kiadások, ami, úgy gondolom, a WTR és a PTC alapvetô célja.

Végigolvastam a különbözô országok csoportjainak jelentéseit, melyek mind bíztató jelei az emberek világbéke, erôszakmentesség és társadalmi igazságosság iránti tudatosságának és elkötelezettségének. Meleg vendégszeretettel meg szeretném erôsíteni meghívásomat 1998-ra Indiába, a következô nemzetközi WTR és PTC konferenciára.
Eredeti cím: Report from India


5.

Eva Parrell: Adófizetôk a békéért (Svédország)


A svéd "Skattebetalare for Fred" (Adófizetôk a békéért) a következôkrôl számol be:

Az 1994 szeptember és 1996 november közötti idôszakban két kampányt indítottunk az éves adóbevallással kapcsolatban. Az "Ötven a békéért" (svédül Femtio for Freden, FFF) nevet adtuk nekik. Az összegyûlt pénzt 1995-ben a WRI nemzetközi projektjére küldtük. 1996-ban a befolyt összeget elküldtük egy svéd szervezetnek, a "Det Andra"-nak (Alternatíva), ami a jó ideálok diákoknak való bemutatásán munkálkodik. Idén tavasszal a szervezet meghívta a Dalai Lámát, hogy beszéljen a diákoknak, és volt egy béke projekt is a stockholmi iskolákban. 1997-ben a szervezet remélhetôleg Desmond Tutu-t láthatja vendégül.

Az 1995 májusában tartott éves találkozó után szervezetünk gyakorlatilag elszunnyadt. Én mint visszavonult elnök, és néhány bizottsági tag szerveztük meg az FFF kampányt 1996-ban és végeztük el a szükséges adminisztrációt.

Egyik tagunk, volt bizottsági tag, a "békeadó"-val kapcsolatos ügyét az összes svéd bírósági szinten végigvitte. 1995 végén ügyét elôterjesztették az Európa Tanács - Emberi Jogok Európai Bizottságának, Strasbourgban. Pillanatnyilag nem tudjuk, hogyan fog haladni. Sajnos nem találtunk ügyvédet, aki hajlandó lenne segíteni az ügyben.

Az 1995 május óta tartó szendergés ellenére még van körülbelül 200 tagunk és további 100 a levelezô listán. Tagjaink nagyon határozottak, és néha levélben és telefonon jókívánságokat és beszámolókat kapunk, miszerint egyesek megpróbálják visszatartani adóikat az FFF kampánynak megfelelôen.

Nemrég tartottunk egy extra éves találkozót. Örömmel mondhatom, hogy van egy új elnökünk és új bizottságunk. Ideje felébredni!
Eredeti cím: Skattebetalare for Fred


6.

Jelentés a Lelkiismeret az Egyesült Királyságban (Conscience) kampányról


Tagság:

A legutóbbi nemzetközi konferencia óta munkánkat egy reklámkampányra összpontosítjuk, melynek célja, hogy új tagokat toborozzunk. 1995 áprilisa óta tagságunk 30 %-kal gyarapodott.

Célunk minél több tag beszervezése, hogy a brit országgyûlési választások után (ami 1997 májusára várható) új parlamenti képviselôket tudjunk meggyôzni. Ezenkívül a kampány további munkájának biztosítására elegendô pénz összegyûjtésén dolgozunk.

Több, mint 200,000 szórólapot nyomtattunk és kézbesítettünk magazinokon és a postán keresztül olyanoknak, akik a békével, környezettel, fejlesztéssel, etikus befektetéssel, emberi jogokkal, etikus fogyasztással, polgári szabadságjogokkal és vallással foglalkoznak. Minden ezer kézbesített szórólap 3 új tagot eredményez, és visszanyerjük a nyomtatás és terjesztés költségeit.

Jelenleg 2200 tagunk van - ez az eddigi legmagasabb érték. Hetente tíz új tagot nyerünk meg az ügynek.

Lobbizás:

1994-ben a Békeadó törvényjavaslatunk után további hat parlamenti képviselôt nyertünk meg, és jelenleg 87 brit képviselô támogatását élvezzük. Az 1994 évi európai választások ugyancsak további hat támogatót eredményeztek, így 23 Európa Parlament-i képviselônk van (az eddigi legmagasabb érték). Jelenleg az 1997 májusában tartandó brit országgyûlési választások utáni lobbizásra készülünk.

Az új országgyûlés tevékenységének elsô két évében elôterjesztünk egy Békeadó törvényjavaslatot és egyéb kezdeményezéseket.

Ha az országgyûlési választások - amint ez várható - Munkáspárti kormányt eredményeznek, akkor ez új tapasztalatszerzési lehetôséget jelent a Conscience számára, ami mindeddig csak a Konzervatív párt kormánya alatt dolgozott.

A kampány:

1995 májusában a Conscience egy tiltakozást szervezett, amin 4300 darab hamis 10 fontos bankjegyet égetett el, hogy rávilágítson a katonaságra költött adó haszontalanságára. A máglya a brit adófizetôk 43 ezer fontját reprezentálta, amit 1995 minden percében a katonaságra fordítottak.

1995 novemberében minden minket támogató parlamenti képviselônek küldtünk egy tájékoztatót a katonai költségvetés másféle, pozitív felhasználására tett javaslatainkról.

Hadiadó-megtagadás:

Több tagunk belépett a WTR-be (Hadiadó-megtagadók) a legutóbbi nemzetközi konferencia óta. Roger Franklin Gloucestershirebôl sok figyelmet kapott a sajtótól, amikor két hétre börtönbe került, mert megtagadta a megtakarításaira kirótt adó befizetését.
Eredeti cím: Conscience UK Campaign Report
Valamennyi anyagra vonatkozóan:

Nyelv: angol
Eredeti méret: teljes fordítás
Forrás: VIth International Conference on Peace Tax Campaigns and War Tax Resistence, UK (VI. Nemzetközi Konferencia a Békeadó Kampányokról és a Háborús adó megtagadásról)
Dátum: 1996 szept.
Fordította: K. E.