BOCS Fordító

44. szám

(III. évf. 1998 ápr. 20.)

TARTALOM


E számunk egy a közbeletörôdés gyártásáról, a közgondolkodás vezérlésérôl, a média politikai gazdaságtanáról szóló Mérleg könyvismertetést hoz.

(A Mérleg egy 34. évfolyamába lépô, Münchenben kiadott negyedéves folyóirat, lapok és könyvek szemléje. Internet oldalának címe: http://ourworld.compuserve.com/homepages/merleg)

1. Hogyan irányítható a tömegtájékoztatás? (két könyv ismertetése)

"...a politikai és a gazdasági elit tagjai hogyan teremtik meg a médián keresztül a hatalmuk fenntartásához szükséges közhangulatot."

2. Környezeti Nevelés: Szerepjátékok a környezeti nevelésben

Mellékletünk a Gaia Sajtószemle 326. szám fordított anyagai.


Cikkek, dokumentumok

1.

Hogyan irányítható a tömegtájékoztatás?

Az alábbi két könyv rövid ismertetése:

Edward S. Herman - Noam Chomsky: Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, New York, Pantheon, 1988, xvi+412 l., kcw 18,75 CAD.

Noam Chomsky: Necessary Illusions, Thought Control in Democratic Societies, Concord, Ont., Anansi, 1991, 422 l, fve 14,95 CAD.

Amerikában a szerzôk neve, különösen sajtóberkekben, igen ismerôsen cseng. Edward Herman a pénzügyek professzora a pennsylvaniai egyetemen, és a Corporate Power, Corporate Control (Tôkés társaságok hatalma és az általuk gyakorolt ellenôrzés - a szerk.), továbbá a The Rise and Fall of the Bulgarian Connection (A bolgár kapcsolat fölemelkedése és bukása - a szerk.) c. könyvek szerzôje. Kettôjük közül Noam Chomsky kétségkívül híresebb-hírhedtebb. Elismert nyelvész, korábban önjelölt anarchista, ma inkább szociáldemokrata. Valójában médiaelemzéseivel tett szert hírnévre. Mindkét szerzô szaktekintély a médiák társadalomban betöltött szerepének terén.

Magyar szempontból éppen ezért érdemes legalább a fent említett könyvek egyikét elolvasni. A kommunizmus alatt nyilvánvaló volt a cenzúra. A demoratikus rendszerek tömegtájékoztatási eszközeiben azonban elengedhetetlen követelmény a sajtó szabadsága és a tárgyilagosság (látszatának) megôrzése. Ne ringassuk azonban magunkat illúziókban! Az újságok továbbra sem lesznek teljesen pártatlanok, legfeljebb kevésbé látszik majd ki a "lóláb". Ennek felfedezésében segíthetnek Herman és Chomsky könyvei, amelyek azt vizsgálják, hogy a politikai és a gazdasági elit tagjai hogyan teremtik meg a médián keresztül a hatalmuk fenntartásához szükséges közhangulatot.

A Manufacturing Consent elsô fejezete az ún. propaganda modell szerkezetét és mûködését írja le, ahogyan az öt szûrôn keresztül biztosítja a "megfelelô" tájékoztatást. Ezek a szûrôk olyan jól és természetesen mûködnek, hogy maguk az újságírók sem veszik észre, valójában kiknek az érdekei alapján állítják össze a híreket. Az elsô szûrô a tömegtájékoztatási eszközök alapításához, mûködéséhez szükséges befektetés nagysága. Csak a nagy vagyonnal rendelkezô - többnyire nemzetközi - monopóliumok tudnak versenyképes napilapokat, magazinokat indítani. Ezeknek a társaságoknak az érdekeltsége azonban túlnô a tömegtájékoztatási eszközökön. Az afrikai országokban gyémántbányákat (is) üzemeltetô vállalat nem nézi jó szemmel, ha a saját tévéállomása az USA-ban dokumentumfilmet sugároz a gyarmati kizsákmányolásról.

A második szûrô a hirdetés. A versenyképes újságok jövedelmének kb. 70 %-a reklámokból származik. Világos, hogy a profitérdekeltségū vállalatok nem fogják a kritikus hangvételū újságokat támogatni hirdetéseikkel.

A következô szûrô maga az újságok hírforrása. A mindenkori kormány, a nagyvállalatok, a rendôrség stb. maguk gyártják a jelentéseket (sajtótájékoztatás), amit a terjesztôk kritika nélkül át is vesznek. Hogy is mernék kritizálni, hiszen mûködési engedélyük és jövedelmük pontosan ezektôl az intézményektôl függ.

A negyedik szûrôt alkotják az ún. flak (a tömegtájékoztatási eszközöket bíráló) intézmények, melyeket többnyire maguk a pénz- és politikai intézetek hoztak létre. Ezek után nem nehéz kitalálni, hogy kiknek az érdekei szolgálják.

Évtizedeken keresztül az antikommunizmus volt az ötödik szûrô. Sok mindenre és sokakra rá lehetett sütni a kummunizmus vádját, s ezzel kiszûrni azokat, akik demokratikusabb és kritikusabb hangot ütöttek meg. A Szovjetunió bukása után ez a lehetôség megszûnt, s most újabb ellenség és bûnbak után kell nézni.

A Manufacturing Consent további fejezetei és a Necessary Illusions bôséges bizonyítékkal illusztrálják a propaganda modell mûködését. A szerzôk népszerûségét és elimertségét - a kellemetlen mondanivaló ellenére - mi sem bizonyítja jobban mint a kanadai tévéállomásokon többször is ismételt több órás riportfilm. Bár Herman és Chomsky elsôsorban az amerikai társadalmat bírálják, a magyar olvasónak sem kell sokat gondolkodnia azon, hogy megtalálja a megfelelô elemeket a hazai közéletben.

Akár tetszik, akár nem, be kell látnunk, ma már nem elég okosan a sorok között olvasnunk, azt is tudnunk kell, hogy mi maradt ki az újságokból. Ehhez adnak útmutatást a fenti könyvek. Ha valaki csak történelmi, poitikai ismereteit akarja bôvíteni, azoknak a Necessary Illusions a megfelelô könyv. Azoknak viszont, akik a közéletet is akarják formálni a keresztény értékek szerint, a Manufacturing Consent "kötelezô olvasmány".

Eredeti címek:

Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media

Necessary Illusions, Thought Control in Democratic Societies

Nyelv: angol

Méret: rövid ismertetés

Fordította: Török Péter

Magyarul megjelent: Mérleg 1994/2. 212. old.


Környezeti Nevelés

Schuster, Hans: Szerepjátékok a környezeti nevelésben

Környezeti nevelési báziskönyvtár (Selyemgombolyító): 502[37] S 39

Schuster, Hans: Rollenspiele in der Umwelterziehung

Szerepjátékok a környezeti nevelésben

Wien : ARGE Umwelterziehung in der ÖGNU, 1995. - 74 p.

ISBN 3-900-717-28-1

KIKNEK SZÓL

12-16 éves diákoknak és tanáraiknak

TARTALOM

A könyv minden egyes fejezete különbözô vitatémákat ad, minden egyes témát 8-20 terjedô számú tanuló vitat meg a megadott szerepkártyák segítségével. Ezek a kártyák részletes útmutatóul szolgálnak a tanulóknak ahhoz, hogy a vita során milyen álláspontot képviseljenek, például a "Pro és kontra iskolai sítanfolyam" címū témánál többek között az igazgató, a szülôi munkaközösség vezetôje, az osztályfônök, de még az újságíró és a tanfolyamvezetô is "megszólal" és vitatkozik egymással. A fejezetek elején megjelenik a témáról szóló rövid összefoglaló, a vita résztvevôinek felsorolása és útmutató a tanárnak. A szereplôk beszédváza a könyvbôl lefénymásolható, így Fortuna szerint oszthatjuk szét a kártyákat a tanulók között. Tekintettel arra, hogy a könyv ausztriai példákat hoz, fordításakor a megfelelô magyarországi adaptáció feltétlenül szükséges.

IDÔIGÉNY

Fejezetenként 1-1,5 óra. Mivel a feladatok megoldása dialógusok formájában történik, ezért az idôigény a szereplôktôl függ.

FELSZERELÉS

A könyv anyagának fénymásolatai.

FEJEZETEK

Tartalomjegyzék

Az életre tanulni

Iskola és turizmus - Szerepjáték: Pro és kontra iskolai sítanfolyam

Közlekedés - Szerepjáték: Lezárjuk vagy meghagyjuk a salzburgi körgyūrūt?

Mezôgazdaság - Szerepjáték: Mit legyen a nedves mezôvel?

Energia, csomagolás, szemét - Szerepjáték: üveges vagy csomagolt tej?

Ökonómia vagy ökológia? - Szerepjáték: Tisztítóberendezés a papírgyárnak

Energia - Szerepjáték: Mennyire hasznos a vizierômū?

Szemét - Szerepjáték: Az új szemétégetô berendezés

Víz - Szerepjáték: Mentsétek meg Quelldorf ivóvizét!

Harmadik világ - Szerepjáték: Világbanki kölcsön Brazíliának

Harmadik világ - Szerepjáték: Fakivágás Ogoloban

Harmadik világ: Táplálkozás - Szerepjáték: Ki szereti még a hamburgert?

Szerepjáték a tanításban

Metodikai útmutatás

Irodalom

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS

Nincs

Förster Anita ismertetése

(A Soros Alapítvány támogatásával)

A BOCS Fordítószolgálat alternatív idegennyelvū anyagok szemléje.

BOCS Alapítvány, 8003 Szfvár, Pf.7.

Az ökológiai részek a KKA támogatásával.

Megrendelés (ingyenes): [email protected] címre subscribe grazroots.hun

(subjectbe vagy 1. sorba). Lemondás: unsubscribe grazroots.hun

Ékezetes, nem sortört (uuencode arj) file rendelés: subscribe bocsfordito

A korábbi számok (ékezettel, sortörés nélkül) letölthetôk a http://BOCS.HU Webhelyrôl, ill. e-mailen a [email protected] cimre (a levél 1. sorába írt) get http://c3.hu/~bocs/ford/bocsf#.zip paranccsal (# a kért szám).

0 számmal az összes eddigi egyesített tartalomjegyzéke kapható meg.

A teljes fordításokat és a külön jelzetteket kivéve (amelyeknél egyeztetést kérünk a honoráriumról), a média átveheti - ami a fordítási jogokat illeti - anyagainkat, csak hivatkozzanak a forrásra: "BOCS Fordító", és küldjenek példányt a megjelent anyagból a fenti postacímre.


Melléklet

Gaia Sajtószemle 326. szám fordított anyagai

Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klubja (ETK)

Szerkesztô: György Lajos, [email protected]

TARTALOM

Szerk.: Az ismeretlen sugárbetegek sírjaira

Koszovó

3. Növényvilág

5. Nukleáris kérdések

6. Hulladék, vegyi szennyezés

Az EÁ korszerûsíti atomfegyvereit

Elszegényített uránium

Magyar hulladék Oroszországnak

Sellafieldi balesetek

Az élelmiszerek besugárzásáról

Three Mile Island

Kuba szerves forradalma

News Communique (WISE) 487, February 27, 1998. p. 13. French Nuclear Tests: 30 Years of Lies (Francia nukleáris kísérletek: 30 év hazugság) (Forrás: Le Nouvel Observateur, 5-11 Février 1998.)

A francia hatóságok mindig tagadták, hogy az atomfegyver-kísérletekkárosíthatják a lakosság vagy a katonák egészségét. A Nouvel Observateur francia hetilap igyekszik bepillantani a mocskos hazugságokba. Vizsgálataik miatt Alain Richards hadügyminiszter elrendelte, hogy az archívumokat ismét zárják be. Az újságírók csak az anyagok felét tudták átnézni, ezért a cikk nem teljes. Franciaország összesen 198 kísérleti robbantást hajtott végre: 1960 és 1966 között Algériában, ami akkor francia gyarmat volt (4 föld felettit)és 181-et a Csendes Óceán szigetein, Muruorán és Fangataufán (41 földfelettit).

Algéria: Az elsô robbantást 1960 február 13-án hajtották végre. A radioaktív felhô Csád fôvárosa, Fort-Lami (ma N'Djamena) felé haladt. A hadügyminiszter kijelentette, hogy semmi különös nem történt, de egy titkos jelentésben július közepén megírták, hogy Fort-Lami felett a levegôben a szokásos háttérsugárzás százezerszeresét mérték. Ez megfelel a Csernobili robbanás utáni elsô percek sugárzásának. Algériában az utolsó kísérleti robbantást 1961 április 25-én végezték, ez plutóniumbomba volt Semmit sem lehetett tudni a robbantás céljáról, az titkos volt. A nukleáris háborút utánozták. Németországból 195 katonát hoztak, akiket a robbanás helyétôl 3 km-re helyeztek el. Két perccel a robbanás után ki kellett menniük a fedezékbôl és meg kellett nézniük a gombafelhôt. 35 perccel a robbanás után tûzérséget és páncélos alakulatokat küldtek a robbanás központja felé. A cél a védôanyagok és a tengerimalacként használt katonák viselkedésének a vizsgálata volt. Lassan mentek elôre, 40 perc alatt 2 km-t tettek meg, mert gránátokat kellett dobálni, tüzelni, futni és ugrani. 1100 méternél mérniük kellett a sugárzás erôsségét. 650 méternél 5 röntgen/óra értéket mértek. A tüzérek ekkor visszatértek, a páncélosok még 100 méterre közelítették meg a robbanás helyét. Egy órán át tartózkodtak ott a jármûveikben, majd visszatértek és lezuhanyozhattak. A végsô jelentésbôl: "A katonák viselkedését félelmi pszichózis uralta." Az egészségügyi következményekrôl semmit sem tudunk.

Az E.Á. is küldött akkoriban katonákat a szennyezett területre, bár 1978-ban elmondták nekik az igazságot.

Csendes Óceán: 1966 július 2-án Mururoán robbantottak elôször. A katonák aznap látták, hogy gyerekek játszanak Mangareva szigetén a parton. Egy szót sem szóltak, bár tudták, hogy a szél erôs aktivitást hoz, hogy a homok erôsen radioaktív és a gyerekek veszélyben vannak. Ha a szülôknek szóltak volna, megtudta volna a világ, hogy mit csináltak. Négy sziget 1200 lakóját fenyegette a sugárzás, Mangareva szigetén 600 embert. A radioaktivitási biztonsági szolgálat javasolta a kitelepítésüket, de akkor megtudta volna a sajtó - politikai okokból errôl szó sem lehetett.

A franciák nem tudták, miként lehet elkerülni a következményeket, s az amerikaiak nem mondták meg nekik. A franciák kémeket küldtek Amerikába, de azok nem szerezték meg a szükséges tudnivalókat.

16 órával a robbantás után Lorain altengernagy a De Grasse fedélzetén megkapta az üzenetet: a felhô aktívabb, mint gondolták és tovább marad ott. Mangareva biztonsági tisztje egy nap múlva táviratozott: "erôs a talaj radioaktivitása, kérek utasításokat a sugármentesítésrôl, élelmiszerekrôl", Lorain azonban semmit nem mondott a lakosságnak a biztonsági intézkedésekrôl, csak egy kutatóhajót küldött Mangarevára. Négy nappal a robbantás után a helyi termékek erôsen szennyezettek voltak, pl. a saláta 18.000 pCi/g, annyi, mint Csernobilban az elsô napon.

A kutatóhajó orvosa, Millon szerint a lakosság nem tudott semmit, nem is kíváncsiskodott. § javasolta, hogy az európai tanárokat telepítsék ki (!).

A szeptemberi és októberi robbantások miatt augusztusban betonfedezékeket építettek, de a lakosság félt, hogy be fogják zárni és megölik a robbantások után, ezért nem használták a fedezékeket.

Szeptemberben is robbantottak, 250 kilotonnás bombát, 20-szor akkorát, mint a hiroshimai volt. Az esôvíz aktivitása 100.000 Bq/l --t ért el. A katonák válasza ez volt: nem kell mérni és szigorítani kell a titoktartást.

1984-ig senki sem vizsgálta, senki sem tudta, hogy ezeken a szigeteken hányan haltak meg rosszindulatú daganatokban. Akkor vizsgálatok kezdôdtek, a végsô jelentés 1996-ban készült el. Máig sem hozták nyilvánosságra. Pi.

Koszovó

Zöld Pók 1998. március 5. Források illetve közvetítôk: [email protected],-- Tova Green , Amnesty International, London.

Jugoszláviában, Koszovó tartományban március 2-án a rendôrség szétvert egy békés tüntetést Pristinában és másutt, könnygázt, gumibotot és fecskendôket használva. Egyes tüntetôk viszonzásul köveket dobáltak.

Az elmúlt napokban legalább 16 albánt és 4 szerb rendôrt öltek meg.

A Koszovói Felszabadítási Hadsereg (Ushtria Clirimtare e Kosoves) február 28-án Likosane településen csapott össze a rendôrökkel. Cirezben hét vagy több albánt lôttek le egy rendôrségi helikopterrôl. A tüntetéseken letartóztatottak száma ismeretlen.

Elôzmények: 1990 júliusában a szerb parlament fölfüggesztette a koszovói parlament és kormány mûködését, miután az albán követek kikiáltották Koszovó tartomány Szerbiától való függetlenségét. Az emberek több mint 85%-a albán itt. Az albán pártok békés úton akarják elérni céljaikat. Mégis, 1996 óta a szerb rendôrség vagy szerbek egyre gyakrabban támadnak albánokra. 1997 november óta korlátozzák egyes területeken a szabad mozgást. Pi.

3. Növényvilág

The Ecologist, Campaign & News, November/December, 1997. Cuba’s Organic Revolution - (Kuba szerves forradalma)

Hét éve Kuba nagy sikereket ért el a szerves mezôgazdaság fejlesztése terén. A vegyi növényvédôszerek felhasználása 80%-kal (20%-ra) csökkent. A sziget önellátó szervesen termelt gyümölcsökben és zöldségekben, a káposztából is, amit valami gyémánt-feketemoly nagyon szeret, 60 t/ha-ra nôtt a hozam vegyszerek nélkül. Emelkedtek a falusi munkabérek, a lakásépítkezés, hogy csökkentsék a városok zsúfoltságát. A városi üres területeken van mezôgazdasági termelés. Kuba rendezte 40 ország részvételével az utolsó Pesticide Action Network összejövetelt. (Forrás: Positive News, The Six Bells, Church Street, Bishops Castle, SY9 5AA.--- Kapcsolat: The Pesticide Trust, Eurolink Centre, 49 Effra Rd, London SW2 1BZ) Pi.

5. Nukleáris kérdések

News Communique (WISE) 482:7, December 4, 1997. Irradiated Gemstones: Cancer Causing Jewellery on Asian Markets (Besugárzott, rákot okozó drágakövek az ázsiai piacokon)

Bangkokban erôsen besugárzott drágaköveket fedeztek fel, amelyek többszáz ázsiai piacon jelentek már meg. Egyes kövek sugárzása ötvenszer magasabb, mint az EÁ biztonsági határértéke. Orvosi vizsgálatok szerint rákot okozhatnak, roncsolják a fehér vérsejteket is.

Az úgynevezett macskaszem köveket egy reaktorban neutronokkal bombázzák, hogy sárgáról sötétbarnára változzon a színük. Így értékesebbek, karátonként néhány száz helyett néhány ezer dollár. (1 karát = 0,2 g). A színnek sugárzással való megváltoztatása engedélyezett. A besugárzás után a köveket tárolni kell - nem írja, hogy mennyi idôn át - s azt a lelkiismeretlen forgalmazók nem cselekedték. A forrás ismeretlen, talán Indonézia. (Forrás: Reuters 11 & 12 Nov. stb.) Pi.

News Communique (WISE) 483-4:4, December 19, 1997. Forum Against Military Use of Depleted Uránium (Összejövetel az elszegényített uránium katonai fölhasználása ellen)

1997 nov. 14-16. között Washingtonban nemzetközi megbeszélést tartottak az elszegényített uránium katonai felhasználásáról.

(Errôl volt szó a 232-es Szemlében. Az un. elszegényített uránium a visszamaradt salak, midôn a 235U izotópot kivonták fegyver vagy tüzelôanyag-rúd készítéséhez. A maradék 238-as izotóp, felezési ideje 4,5 md év, ez is alfa-sugárzó, 234Th-má bomlik, s az tovább.)

17 évvel ezelôtt egy hadianyag gyárban az EÁ-ban sztrájkoltak, mert elszegényített U-port lélegeztek be. addig még nem volt ismert, akkor állapították meg, hogy tízszer akkora sugárzást kaptak, mint a nukleáris ipar többi dolgozójának középértéke. Sok U volt a dolgozók vizeletében. A munkások kéréseinek a teljesítését megtagadták.

Egy amerikai katona másokkal együtt egy elszegényített U-mal szennyezett tankba mászott és emlékül elvitt ezt-azt a zsebében. Hazaérkezése óta beteg, gyenge, vérképe nem normális.

A navaho indiánok területén U-bányák voltak, bezárták, de a hulladék ott maradt szerteszét. Sok megbetegedés.

Concord városában (Mass) a Nuclear Metal Inc. elszegényített U-ból gyárt ellensúlyokat és páncéltörô lövedékeket, a talajban magas az U-szint. A férfiak leukémiája 1982 és 1986 között nagyobb arányú, mint másutt, a pajzsmirigy-rák is, és lehet, hogy az emlô, bôr, here, agy stb. daganatoké is.

Asaf Durakovic szakértô a delawarei veteránok orvosi központjában dolgozott. Több öbölháborús veterán kereste fel a panaszaival. § kivizsgálásra küldte a betegeket különféle intézményekhez, ahol az izotópokat ki tudják mutatni a szervezetben. Hogy mit találtak, azt nem tudni, mert az eredmények legnagyobb része elveszett, Durakovic a Pentagont vádolja, el is bocsátották az állásából. A veteránoknál immunhiányos tünetek, fertôzések, vesebetegségek jelentkeznek, de ôt fogták perbe és több betegrôl egy másik veterán-kórházban kimutatták, hogy teljesen egészségesek.

Végül Siegwart-Horst Günther német orvos esete, amirôl már a 232. Gaiaban beszámoltunk. Az iraki gyerekek a régi csatatereken U-tartalmú lövedékekkel játszadoztak, közöttük magas volt a leukémia elôfordulása és egyéb betegségek is felléptek (fertôzések, AIDS-hez hasonló tünetcsoport, máj és vese elégtelenség, vérszegénység, tumorok, stb.).

(Arról most nem ír, hogy az orvos hazavitt mutatóba ilyen lôszert, és ezért eljárást indítottak ellene.

A Zöld Pókon a múltkor leírtam, hogy nálunk két újságot nem érdekelt (Új Magyarország, A Szabadság), hogy a Taszáron a szemétben talált lövedékben mi volt. Errôl csend van, csak a becsületes megtalálót fenyegették, akárcsak a német dokit.) Pi.

Zöld Pók, 1998. március 4, feladó Alex Chis , küldi: [email protected]

Egy szervezet, a Citizen's Inspection Team (Polgári Vizsgáló Csapat) 6 tagját március 1-jén a Davis Monthan katonai létesítmény fô kapujánál letartóztatták, midôn megkísérelték, hogy bemenjenek és megvizsgálják a föltételezett tömegpusztító fegyvereket. A bázis tisztviselôi beismerték, hogy vannak náluk elszegényített urániumos fegyverek.

Az elszegényített urániumot egy ENSZ bizottság a tömegpusztító fegyverek közé sorolta, mert vegyi és radioaktív mérgezô hatása miatt civileket is hosszú idôn át gyilkol. A fenti mozgalom ezek eltiltása érdekében tevékenykedik.

A vizsgálódók visszautasították Tucson város rendôrségének a felszólítását, hogy hagyják el a bázist, ezért birtokháborításért elôállították ôket.

Figyelmeztetést adtak át, amely szerint a katonák ilyen fegyverek felhasználásával háborús bûntetteket követnek el. Kapcsolat: Nuclear Resister, POB 43383, Tucson AZ 85733 Felice & Jack Cohen-Joppa. Pi.

News Communique (WISE) 488, March 13, 1998 p. 15. Forrás: Independent (UK) 4 & 5 March 1998. Leukemia Cases in Iraq Increase (Irakban emelkedik a leukémia-esetek száma)

Iraki orvosok megállapították, hogy a délen fekvô Basra városában a rosszindulatú daganatok aránya a négyszeresére nôtt, különösen fiatal gyerekek között. Attól félnek, hogy azok a gazdaságok, amelyek az élelmet termelik a város számára, a tankcsata óta szennyezettek. Mintegy 300 tonna elszegényített uránium maradt vissza a harctéren. Dr. Jawad Khadim al-Ali, a brit Royal Society tagja 1997-ben 380 rákos beteget kezelt a basrai kórházban, 1991-ben még csak 80-at.. Pi.

News Communique (WISE) 485, January 23, 1998, p. 3. Stop Transport Hungarian Waste to Russia! (Állítsák le a magyar hulladék Oroszországba szállítását!)

1998 január 4-5-én egyezményt írtak alá a paksi reaktor hulladékainak Cseljabinszkba való szállításáról. Január 19-én több orosz környezetvédelmi szervezet nyílt levelet intézett az orosz és a magyar hivatalos szervekhez, hogy állítsák le a hulladékok kiszállítását. (A magyar ipari miniszternek, Göncznek, Jelcinnek stb.) Arról írnak, hogy a szállítással megszegik az orosz és a nemzetközi törvényeket, a bázeli megállapodást, amelyet Oroszország már 1995-ben elfogadott. A balesetek fele a szállítások alkalmával történik. 1991-ben egy népszavazáson Cseljabinszk lakosságának 84%-a tiltakozott. (Kapcsolat: Natalia Mirinova, [email protected]) Pi.

News Communique (WISE) 485, January 23, 1998, p.15. The AAI Page (Anti Atom International)

1997-ben az osztrák kormány megállapodott az AAI-val és más szervezetekkel, hogy az 1978 évi nukleáris energia törvényt beveszik az alkotmányba, megtiltják, hogy az országban nukleáris hulladékot rakjanak le, igyekeznek megakadályozni, hogy az országon át nukleáris hulladékot szállítsanak, tárgyalásokat kezdenek az új EU tagállamokkal a nukleáris energia hasznosításának fokozatos megszüntetésérôl, támogatják a megújuló energia hasznosításának kutatását, kezdeményezik, hogy az Atomenergia-ügynökség szerepe változzék meg, ne támogató, hanem ellenôrzô szerepe legyen, valamint a kormány támogatja egy nemzetközi európai mozgalmi nukleáris tanácskozás megrendezését.

Nagy fölhördülést keltett, hogy a stájerországi energia-cég 25%-át eladták a francia EdF-nek, s ezzel egy nukleáris cég betette a lábát Ausztriába. Olaszországba akarnak áramot szállítani, pl. Mohovcéból Magyarországon és Stájerországon át. Decemberben az AAI emberei a tartományi parlament ülése alatt mikulás-jelmezben tüntettek a tervek ellen. Pi.

News Communique (WISE) 485, January 23, 1998, p. 14. France: Experimental MOX Fuel Rod Lost at Reserch Institute (Kísérleti MOX fûtôanyag elveszett egy kutatóintézetben)

Hat hónapja 50 ember keresi, hogy hová lett a Grenoble-i LAMA kutatóintézet elveszett fûtôrúdja. A tárgy 70 cm hosszú, 8,5 mm átmérôjû, 176 g urániumot, 22 g plutóniumot és egyebeket tartalmazott és a közelében, 1 m távolságban 1 óra alatt 1 éves sugáradagot lehet kapni tôle. A rudat egyébként 1992 november óta nem látta senki. Az igazgató szerint lehet, hogy fölvagdosták és örökre elveszett. (Forrás: Le Monde 1997 december 24). Pi.

News Communique (WISE) 486, February 6, 1998, p. 2. More Accidents at Sellafield (Több baleset Sellafieldben)

1998 január 28-án 13 munkást eltávolítottak a B209-es épületbôl, ahol riadó volt, mert megsérült egy plutóniummal szennyezett szûrôt tartalmazó polietilén zsák. Az épületben csak február 2-án, a tisztogatások után kezdhettek dolgozni. Az esemény 1. szintû volt. Ugyanilyen szintû volt a január 23-i esemény, amikor egy másik épületben egy liter salétromsav ömlött ki a padlóra. Január 15-én két dízel-áramfejlesztô karbantartásánál követtek el szabálytalanságot, január 4-én 35S izotóp jutott ki, 1997. december 27-én alacsony aktivitású folyadék ömlött az Ír tengerbe. További három hibásodás és kibocsátás történt november és január között. Pi.

News Communique (WISE) 486, February 6, 1998, p. 7. Cost Rise and New Delays Endanger Temelin Project (Költségnövekedés és újabb késedelem veszélyezteti a Temelin-terveket)

A cseh vállalat egyik vezetôje kételkedik benne, hogy a tervek szerint be tudják fejezni az építkezést, amire eddig 2,5 milliárd $-t fordítottak. Pi.

News Communique (WISE) 486, February 6, 1998, p. 8. Nuclear Lunch: The Dangers Unknowns of Food Irradiation (Az élelmiszer-besugárzás veszélyei és ismeretlen tényezôi)

1997 december 12-én az FDA (EÁ Élelmiszer és Gyógyszer Hivatala) jóváhagyta a marhahús besugárzását. A baromfik, sertések, fûszerek és zöldségek esetében ez már évek óta több országban engedélyezett. Az ipar szerint ez biztosan elpusztítja a mikrobákat, de a fogyasztói szervezetek károsnak ítélik.

A gamma-besugárzás forrása 60Co vagy 137Cs. Ennek hatására a húsban szabad gyökök keletkeznek, ezek hatására új anyagok, radiolitikus termékek keletkeznek. Ezek közül több káros az emberi szervezetre, pl. rákkeltô benzol, azután hangyasav és kinonok.

A besugárzás emellett elbontja az A, C, E, K, B1, B2, B3, B12 vitamint, folsavat, egyes aminosavakat.

Az FDA kísérleteket végeztetett, de kételkednek azok eredményeiben. Más állatkísérletekben a besugárzott hússal táplált állatoknál koraszülés, fogyás és E-vitamin hiány jelentkezett. Más kísérletek arra utalnak, hogy a besugárzott hús károsítja a védekezô-rendszert, vesebetegséget, vérrögösödést és kromoszóma-ártalmat okoz.

További gond, hogy a besugárzó üzemek igen nagy sugáradagokat alkalmaznak, 1974 óta 132 helyen 54 baleset történt. A nagy sugáradagok veszélyesek a munkásokra és a környezetre nézve is, a cikk több bizonyított esetet sorol fel.

A besugárzás nem roncsolja el a baktérium-mérgeket, de megöli a nem-károsakat is. Fokozza az aflatoxin-termelést, aminek szerepe van a májrák keletkezésében. A besugárzásnak mutagén hatása lehet a túlélô mikrobákra és vírusokra, azok érzéketlenek lehetnek az antibiotikumokra. Laboratóriumban már elôállítottak sugárzásnak ellenálló salmonellát, sôt, a louisianai Egyetemen olyan baktériumra leltek (D. radiorurans), amelyik azt a sugáradagot, amelyik az embert néhány óra alatt megöli, többezerszer hosszabb idôn át is elviseli.

Forrás: Food & Water Journal Fall/Winter, 1997/1998.

Korábbi írások errôl: The Ecologist, 18:2-3, 1988, Richard Piccioni (Gaia??) és Weekend Guardian 1990 február, Gaia 151. Pi.

News Communique (WISE) 487, February 27, 1998 p. 9 (Forrás: Strahlentelex (FRG) 8 January 1998)

Schleswig-Holstein tartomány Leukémia Bizottsága hírül adta, hogy az 1984 óta mûködô krümmeli atomerômû közelében nô a leukémia-esetek száma. 1989 és 1993 között a kicsit távolabbi helyeken 5,7 ezrelék, a közvetlen közelben kétszer ennyi volt az elôfordulás.

A fák évgyûrûiben fekete pettyeket találtak, két fából mértek tríciumot, annak 3 illetve 10-szeres volt a szintje. A megindulás után az Elba vizébôl plutóniumot mutattak ki. Pi.

News Communique (WISE) 488, March 13, 1998 p 2. (Forrás: www.envirolink.org/orgs/tmia)

U.S.: Three Mile Island

1979 március 28-án következett be a Harrisburg melletti Three Mile Island erômû szerencsétlensége. Ez volt az elsô a sorozatban és ez törte meg a derûlátást.

A szennyezett környéken a tüdôrák aránya 300-400%-kal nôtt, a leukémiáé 600-700%-kal. Carter elnök titkosított minden adatot, lassan jutnak azok napvilágra.

Ugyanott p. 3-6. Investigators Suspected Sabotage at TMI (Szakértôk szabotázsra gyanakodnak)

Az események egy szivattyú elromlásával kezdôdtek, de ekkor egy szükségállapotban használandó csap zárva volt. Valaki elzárta, de kiderült, hogy legalább 750 ember férhetett hozzá. Egy másik keringetést nem tudtak beindítani, mert hiányzott a csap kereke., stb. Az FBI négy nap múlva kimondta, hogy nem lehetett szabotázs és lezárták a vizsgálatot. Az egyik bizottság szerint: kevés védelem volt a belsô szabotázs ellen, nem lehetett tudni, hogy az adott pillanatban ki hol tartózkodott, zárva tartandó ajtók nyitva voltak, ahol ôrnek kellett volna állni, nem állt senki. A belsô hozzáértôk tevékenységével szemben nem volt védelem.

Mellékelik dr. Rosalie Bertellnek Carter volt elnökhöz intézett levelének másolatát. Egy tanácsadó testület tagja volt, amelynek a szeren- csétlenséggel kellett foglalkozni. Amikor ô és mások feltettek kérdéseket, pl. az egyéni felelôsségrôl, vádindítványról stb, akkor elbocsátották ôket majd megszüntették az egész bizottságot. Felszólítja Cartert, hogy mondja el az igazat, lemosva magáról ezt a szégyenfoltot! Pi.

(Sok évvel ezelôtt a Fizikai Szemlében volt egy hosszú, részletes szakcikk Three Mile Islandrôl.)

6. Hulladék, vegyi szennyezés

Panups (Pesticide Action Network North America Updates Service) http://www.panna.org/panna/ -- email [email protected]

Feladó: Halász Judit, 1998. január 14., Forrás: [email protected] (Stevie Wonder)

Vegyi robbanások.

Madagaszkár fôvárosában, Antananárivoban, nov. 5-én egy Hoechst-raktárban 3 robbanás történt, majd tûz keletkezett. 155 t vegyi anyag, 10 t növényvédôszer égett, 100 láb magas lángokkal. Ok: ismeretlen. Az áruház sûrûn lakott negyedben van, a pernye sok mérföldnyi távolságban is hullott, a vizek elszennyezôdtek. Nincs teljes jegyzék az égô anyagokról, de volt pl. rézszulfát, klorpirifosz, dimethoate, endoszulfan, 2,4-D, deltametrin, kénpor, stb.

Birminghamben, (Alabama államban) 1997. okt. 2-án tûz kezdôdött egy raktárban és az oltás során több mint 47,000 gallon dursban (a klorpirifosz hatóanyaga) mosódott be a tavakba és patakokba. Három napig égett, 55 millió gallon vizet használtak az oltásra. Sok, talán több mint egy millió hal pusztult el, madarak is.

Heveny emberi mérgezésrôl nem tudnak. A hatóanyag a vízben 17-24 napon át mutatható ki.

Forrás: Pesticide and Toxic Chemical News, Oct. 29, 1997; Albert Donnay, -- Birmingham News, Oct. 7 és 10, 1997; Pesticides News, Dec. 1997; Alexander von Hildebrand, Projet Voarisoa, Madagascar, szem. közlés, Nov. 14, 1997; J. of Pesticide Reform, Spring, 1995.