BOCS Fordító

39. szám

(III. évf., 1998 febr. 28.)

Tartalom

E számunk a készülô Kairos Europa Dokumentum tervezetének összefoglalását közli (és egy Duna hírt és egy környezeti nevelési könyvet ismertet). A végleges szöveg kialakításába aktívan be lehet kapcsolódni. Az erre meghívó levelet az elején közöljük.

Gyorshír: A levél szerzôje, Ulrich Duchrow, március 19-21-én Budapesten lesz, egy nemzetközi tanácskozáson tart elôadást. A pontos idôt és helyet következô számunkban közöljük. (Az Ezredvégi beszélgetések legutóbbi adása az ôvele készült interjút sugározta.)


1. Egy Kairos Europa Dokumentum tervezete English Deutsch

"Kiállás egy szociálisan igazságos, életbarát és demokratikus Európáért"

2. Környezeti Nevelés: Norberg-Hodge, Helena: Õsrégi jövendôk. Ladakh tanulsága

3. A Világbank levele: már 1985-ben sem támogatta a vizierômûvet, inkább az energiatakarékosságotCikkek, dokumentumok

1.

Egy Kairos Europa Dokumentum tervezete


"Kiállás egy szociálisan igazságos, életbarát és demokratikus Európáért"


Címzettek: Csoportok, hálózatok, szakmai szervezetek, civil szervezetek és vallási közösségek EurópábanTisztelt Kollégák és Kolléganôk, kedves Barátaink!

Kérjük a mellékelt tervezetet az alábbi szempontok szerint vizsgálják meg:

- Segíti-e ez a szöveg szervezetemet az aktívabb kapcsolatépítésben és szövetségrelépésben a társadalom más szektoraival annak érdekében, hogy együtt síkraszálljanak egy másfajta politikáért Európában?

- Részt akarok/akarunk-e venni egy ilyen dokumentum végsô megfogalmazásában?

- Hajlandó vagyok/vagyunk-e ezt a dokumentumot aláírásommal/aláírásunkkal támogatni? (A végsô dokumentumot mindenkinek, aki alá akarja írni, elküldjük az 1998 május/júniusi megjelenése elôtt.)

Pozitív választ remélve

Ulrich Duchrow

Hegenichstrasse 22, D-69124 Heidelberg
Phone: +49-6221-712610, fax: -781183
E-mail: [email protected]A dokumentum-tervezet egészen rövid összefoglalása


(Az összefoglalás mérete a teljes dokumentum-tervezet kb. egytizede.
1997. novemberi állapot.)


Felhívás szövetségkötésre

a keresztény egyházakhoz, más vallási csoportokhoz, szakmai szervezetekhez, feminista, társadalmi és ökológiai mozgalmakhoz

hogy a társadalom megszabaduljon a deregularizált, globalizált gazdaság igájától és annak értékeitôl


Ögy nem mehet tovább Európában! Nem kell, hogy továbbra is így legyen Európában! Találjuk meg együtt a továbbvezetô helyes utat:

Szabaduljunk meg:
- a tôke és a hatalom globális koncentrációjától
- a dolgozók becsapásától
- az adó elkerülésétôl
- a gazdasági bûnözéstôl
- a kierôszakolt elvándorlástól
- a társadalmi rendszer és a demokrácia lepusztulásának, a szabályozások lebontásának (deregularizáció) neoliberális politikájától
- a gazdaság vallásként, hitrendszerként való fellépésétôl
- a fogyasztásra, gazdagságra és (patriarchális) hatalomra való egyéni törekvéseinktôl

éton:
- egy szociálisan igazságos, életbarát és demokratikus Európa megteremtéséhez.


Mit tehetünk?

- Odafigyelhetünk a torz fejlôdés áldozataira Délen, Keleten és Nyugaton, akik az élet méltósággal éléséért küzdenek.

- Nemet mondhatunk a jelenlegi igazságtalan pénz- és tulajdoni rendszerre, a mezôgazdálkodás iparosítására, a biztonságra fordított aránytalanul magas költségekre, és az ökológiai pusztításokra.

- Alternatívákat fejleszthetünk ki, különösen a helyi és a területi gazdaságok erôsítésére és ezáltal a világpiactól való függôségük csökkentésére. A társadalom olyan sejtjeit képezhetjük, amelyekben az emberek jólinformáltak a hazugságok kultúrája ellenében és együttmûködôen és konstruktívan dolgoznak egy könyökölô társadalomban.

- Munkálkodhatunk konszenzus létrejöttén magunk közt Európa-szerte és globálisan is érvényes alternatív politikákról, különösen a munka, az adó, a pénzügy, a kereskedelem stb. területén.


Ezúton követeljük:

- a munkaidô legfeljebb heti 32 órára rövidítését, az alacsony jövedelmûek számára jövedelemvédelemmel (adott esetben egy átmeneti nyilvános bérhozzájárulással);

- a munkaadó a vagyonteremtés mértéke szerint járuljon hozzá a társadalombiztosításhoz és ne a foglalkoztatott bére arányában;

- "közteherviselést" a 300 millió forint feletti nagy vagyonok egyszeri megadóztatása által egy "Rendkívüli pénzalap a tömeges munkanélküliség megszüntetésére" javára (amelybôl mindenekelôtt megteremthetôk a társadalmilag hasznos, nem profitra irányuló munkahelyek);

- megfelelô vagyonadót;

- egy Európai Unió-szerte egységes forrásadót minden tôkenyereségre, hogy az adókikerülés és az adódömping legalább Európában befejezôdjön;

- spekulatív tranzakciók globális megadóztatását (Tobin Tax);

- a természeti erôforrások és az energia felhasználása megadóztatásának bevezetését és lépésenkénti kiszélesítését, az alternatív energiák támogatását;

- mértékeket a gazdagság korlátozására (beleértve a termelési eszközök, a föld és a tôke magántulajdonának korlátozását);

- egy demokratikus gazdaságot (különösképpen közös döntéshozatalt és önkormányzatot az üzemekben);

- az "adóparadicsomok" megszüntetését, társadalmi és ökológiai keretfeltételek bevezetését a világkereskedelem számára.


Kik vagyunk mi, akik ezt a felhívást közreadjuk?

Kirekesztettek vagyunk, bizonytalan munkakörülményû emberek, fiatalok, Keletrôl nemrég érkezettek, középosztálybeli emberek (akik felismerték, hogy ôk is érintettek) és különbözô báziscsoportok.

Csak akkor lehetünk politikailag hatékonyak, ha egyéni elkötelezôdésünktôl vezérelve közösen cselekszünk.

Ezért hívunk minden személyt, egyesületet és közösséget, akik síkraszállnak, síkraszállni akarnak egy társadalmilag igazságos, életbarát és demokratikus Európáért: Jussatok egyezségre és egyesüljetek!

- Bázismozgalmak (ami azt jelenti):
- a különösen érintetteknek (mint a munkanélküliek, a kirekesztettek, a feministák, a homoszexuálisok, a leszbikusok, az emigránsok, a faji megkülönböztetés, a természeti és társadalmi erôszak áldoztai) önálló szervezetei
- társadalmi, ökológiai és világszolidaritási csoportok és hálózatok

- nemkormányzati szervezetek (NGOs)

- szakszervezetek

- keresztény és más vallási közösségek.

1985-ben egy "Kairos-dokumentum" Dél-Afrikában támogatott egy hasonló deklarációt és szövetségépítô folyamatot (a Kairos görögül azt jelenti: a döntés kritikus pillanata). Ezért terjesztettük elô most itt az Európai Kairos Dokumentum tervezetét. (A teljes szöveg a fenti levelezési címen kérhetô). Mikor kézbe vesszük, tegyük fel magunknak a következô kérdéseket:
- Mi akadályoz meg minket abban, hogy szövetségre lépjünk másokkal?
- Hogyan lehetünk jobban képesek szövetséget kötni?
- Kivel kell szövetkeznünk, hogy Európát a helyes irányba tereljük?


A következô lépések:

1997. november - 1998 március:
A tervezet megvitatása a Kairos Európa-csoportjaiban, a támogató hálózatokban és szervezetekben.

1998. március 10-ig:
A módosítási javaslatoknak és az aláírási készség nyilatkozatainak elküldése.

1998. március 10-31.
A Kairos Európa szerkesztôcsoportja a szövegre érkezett javaslatokat feldolgozza és beleépíti a dokumentumba. A csoportnak különféle mozgalmakat és nyelvterületeket kell képviselnie, valamint újságírói szakértelemmel kell rendelkeznie.

1998. április 24-26.
Találkozó Frankfurtban: a dokumentum elfogadása és a további eljárások megbeszélése. Mindenkit hívunk és várunk, aki a dokumentum kidolgozásához hozzájárult.

1998. május/június
A dokumentumnak és összefoglalójának publikálása a lehetô legtöbb európai nyelven a lehetô legtöbb szervezet és személy aláírásával.

1998. június - 2000-ig
Meghívás különbözô csoportosulásokba Európában, a már meglévô szövetségek és közös akciók erôsítésére és bôvítésére, hogy az itt felmerült kérdések és javaslatok megvitatásra kerüljenek és valóra váljanak.

1999
Az érintett csoportok és társadalmi mozgalmak európai szintû nagytalálkozója - esetleg ezévi Alternatív Csúcstalálkozóval összekötve.

2000
Részvétel interkontinentális találkozókon, többek között az Egyházak Világtanácsa globalizáció programja keretében.


Szeretettel hívjuk a dokumentum végleges kialakításában való részvételre és támogató aláírására! A dokumentum teljes szövege németül, angolul, franciául és spanyolul kérhetô a fenti heidelbergi címrôl.
A válaszokat is ide kérjük (németül, angolul, franciául vagy spanyolul)!
Eredeti cím: Entwurf für ein Europäisches Kairos-Dokument
"Aufbruch zu einem sozial gerechten, lebensfreundlichen und demokratischen Europa"
Nyelv: német
Méret: ez itt a német összefoglalás teljes fordítása
Forrás: Kairos Newsbulletin
Dátum: 1997 december
Környezeti Nevelés

Norberg-Hodge, Helena: Õsrégi jövendôk. Ladakh tanulsága


Környezeti nevelési báziskönyvtár (Selyemgombolyító): 502 N 81

Norberg-Hodge, Helena: Ancient Futures. Learning from Ladakh
Õsrégi jövendôk. Ladakh tanulsága
San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1991. - xviii, 204 p., ill.
ISBN 0-87156-559-5

KIKNEK SZÓL
Minden érdeklôdônek.

TARTALOM
A Himalája nyugati részén elterülô, kietlen tájú, zord klímájú Ladakh, vagy "Kis Tibet" több mint ezer éve ad otthont egy virágzó kultúrának. A környezet bensôséges ismeretével párosuló takarékosság és az együttmûködés hagyományai nem csupán arra tették képessé a ladakhiakat, hogy túléljenek, hanem arra is, hogy prosperáljanak. Mindenkinek volt elegendô élelme, a közösségek erôsek voltak, a nôk magas státuszt élveztek. Ezután jött a "fejlôdés". Ma a modern szektorban megtalálható a környezetszennyezés, a megosztottság, az infláció, a munkanélküliség, az intolerancia és a nyereségvágy. Az évszázadokra visszanyúló ökológiai egyensúlyt és társadalmi harmóniát a nyugati fogyasztói életmód fenyegeti. A szerzô szenvedélyesen vitatkozva beszél a fejlôdés fogalmáról, kutatja az ipari társadalom betegségének okait. Ladakh történetét inspiráló forrásként kínálja saját jövônk táplálására. A hat nyelvet beszélô nyelvész szerzônô 1978-ban alapította meg a Ladakh Project-et, azzal a céllal, hogy eszközöket biztosítson a ladakhi népnek ahhoz, hogy felkészültebben tájékozódva válasszanak jövôt maguknak. Az ô erôfeszítései nyomán alakult meg a helyi Ladakhi Környezetvédelmi Fejlesztési Csoport, akikkel együtt 1986-ban alternatív Nobel-díjat nyert (Right Livelihood Award).

FEJEZETEK
- Elsô rész: Tradíció. 1. "Kis Tibet". 2. Együttélés a földdel. 3. Orvosok és sámánok. 4.Együtt kell élnünk. 5. Egy koreografálatlan tánc. 6. Buddhizmus - egy életmód. 7. Joie de vivre.
- Második rész: Változás. 8. A nyugat eljövetele. 9. Emberek a Marsról. 10. A világot a pénz mozgatja. 11. A lámától a mérnökig. 12. A nyugati út tanulása. 13. A centrum vonzása. 14. Egy megosztott nép.
- Harmadik rész: Elôre tekintve. 15. Semmi sem fekete, semmi sem fehér. 16. A fejlôdés-beugratósdi. 17. Ellen-fejlôdés. 18. A Ladakh Project.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nem készült, de Ladakhról "Õsrégi jövendôk" címmel részletes beszámoló található az Ökotáj 10. számának 66-71. oldalán.

Schmidt Sára ismertetése
(A Soros Alapítvány támogatásával)
Hírek

A Világbank már 1985-ben sem támogatta a vizierômûvet, inkább az energiatakarékosságot


Vilagbank
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C.
20433, U.S.A.

1989. junius 19.

Brent Blackwelder [0] urnak

Environmental Policy Institute
218 D St., SE
Washington, D. C. 20003


Tisztelt Blackwelder ur!

Jelen levelem valasz az On 1989. majus 31-ei levelere, melyet
Conable [1] urhoz intezett a magyarorszagi Nagymarosi Vizlepcso
targyaban.

Eppen most erkeztem vissza Magyarorszagrol, ahol alkalmam volt
vendeglatoimmal megtargyalni a Magyar Kormanynak a Nagymarosi
Vizlepcso megepitese felfuggeszteserol hozott donteset. Mint minden
bizonnyal On is tudja, Vilagbank soha nem gondolt arra, hogy
finanszirozza ezt a beruhazast, hanem ellenkezoleg, a fenntartasait
fejezte ki vele kapcsolatban 1985-ben [2] a Magyar Kormanynak. E ho
elejen, a Magyar Kormany vezetoivel folytatott targyalasaimon
kifejezesre juttattam a Vilagbank keszseget arra, hogy tamogatast
nyujtson Magyarorszagnak alternativ energiatermelesi beruhazasok es
energiamegtakaritasi programok kidolgozasaban es megvalositasaban [3],
amelyek szuksegesek lesznek, ha a Magyar Kormany vegul ugy dont,
hogy torli a nagymarosi vizlepcso-beruhazast (mint azt szeles
korben feltetelezik), a kornyezet vedelmevel es javitasaval
kapcsolatos ertheto meggondolasokbol.

Mivel a Vilagbank anyagi tamogatasa lehetove tenne olyan penzugyi
forrasok felszabaditasat, amelyeket Magyarorszagnak egyebkent az
energia-szuksegletei kielegitesere kellene felhasznalnia a
kovetkezo evek soran, az igy felszabadulo forrasokat Magyarorszag
arra fordithatna, hogy fedezze a "leirando" koltsegeket, amelyek a
dontesbol adodoan folmerulnek.

Nagyra ertekelem az On erdeklodeset a Magyarorszag
kornyezetvedelemi es energiamegtakaritasi problemai irant.
Megnyugtatom Ont, hogy a Vilagbank teljes mertekben osztozik az On
aggodalmaiban.

Udvozlettel:
Eugenio F. Lari
az Europai Osztaly igazgatoja
Europai, Kozel-Keleti es Eszak-Afrikai Regio

_______________________________________

0) Brent Blackwelder az amerikai Kornyezetpolitikai Intezet
igazgatoja, az Ocean Tarsasag elnoke, szamos hidrologiai
publikacio szerzoje, a folyok okologiai rehabilitalasanak
(arterbovitesnek, gat-eltavolitasnak) egyik vezeto szakertoje.

1) Barber Conable, a Vilagbank akkori elnoke.

2) A vizlepcso finanszirozasarol es megepiteserol szolo osztrak
szerzodest 1986. majus 29-en irtak ala, nehany hettel az Europa
Parlament hatarozatanak elfogadasa utan, mely az epitkezestol
valo elallasra szolitotta fel a harom allamot.

3) Dr. Udvari Laszlo kormanybiztos 1989 augusztusaban arrol
tajekoztatott, hogy az ajanlatot a Kormany nem fogadta el.
Nyelv: angol
Méret: teljes fordítás
Forrás: Zöld Pók faliújság, 24 Feb 1998
Fordította és közzéteszi: [email protected] (Andras Janossy Dr.)