BOCS Fordító

36. szám

(III. évf., 1998 feb. 4.)

Tartalom

E számunk a magyar származású László Ervin által alapított nemzetközi Budapest Klub egy anyagát hozza mutatóba.

A Klubról egyórás film ment az MTV1-en febr. 1. vasárnap 10 órakor.

A Budapest Klub weblapján - amelyet a Bocs Alapítvány készít és így címe a http://bocs.hu - a Klub bemutatásán, programján, tiszteletbeli tagjain kívül több írás is található a planetáris tudatról.

Web helyek a MAI-ról (Multilaterális Befektetési Megállapodás) és szokás szerint egy környezeti nevelési könyvismertetés is szerepel e számunkban.


1. Röviden a Planetáris Tudatról

2. Lingelbach, Jenepher: Ismerd meg a természetet. Módszertani segédlet a gyermekekkel végzett környezetmegfigyeléshez

3. Web helyek: a készülô MAI (Multilateral Agreements on Investments - Multilaterális Befektetési Megállapodás) nemzetközi törvényben rejlô veszedelemrôl (leegyszerûsítve: a jog a globális gazdaság erôit, érdekeit a demokratikus struktúrák fölé készül helyezni - a szerk.)
Cikkek, dokumentumok

1.

Röviden a Planetáris Tudatról


A magyar származású László Ervin által alapított nemzetközi Budapest
Klub weblapján (amelyet a Bocs Alapítvány készít és így címe a
http://bocs.hu) a Klub bemutatásán, programján, tiszteletbeli tagjain
kívül több írás is található a planetáris tudatról.

A Klubról egyórás film ment a TV1-en febr. 1. vasárnap 10 órakor.


Az emberiségnek az a problémája, hogy megélje a következô évszázadot, ráadásul a jólét, az egyenlôség és a méltóság elfogadható mértékét biztosítva mindannyiunk számára. A ma még uralkodó gondolkodási és érzékelési mód alkalmatlan e cél megvalósítására. Új gondolkodási és érzékelési mód kell, mert nem csak súlyos problémáink vannak (mint a túlnépesedés, a szegénység, a fegyverkezési verseny, a természetes környezet pusztítása, az energiaforrások kimerülése, stb.) hanem határtalan lehetôségeink is. A választás a mi feladatunk.

Az emberiség növekvô problémáinak megoldására tett jelen kisérletek kritikus egyensúlyhiányban szenvednek: mert egy elavult racionalitás jegyében fogalmazódnak meg és terjednek. Ez a fajta racionalitás a modern agy bal féltekéjébôl származik - ez a racionalitás beszélhet problémákról és változásról, kiszámíthatja a ráfordítást és hasznot, de nem képes megteremteni a cselekvéshez szükséges erkölcsi világképet és motivációt. Hatékony és idôszerû cselekvéskor nem építhetünk pusztán a politikus ésszerû irányelveire, a közgazdász számításaira, vagy az ökológus figyelmeztetéseire, bármily megalapozottak legyenek is ezek. El kell érnünk az emberi motiváció legmélyebb forrásait is: a jobb félteke forrásait, melyek az emberiség alkotó meglátásainak tartományai a válság és az átalakulás éveiben.

Az emberi kreativitás, noha legnagyobb erôforrásunk, nem képes még megfelelni korunk kihívásainak. Az emberiség jövôjének legfôbb össszetevôjeként a kreativitás félrevezetô, szervezetlen úton jár. A mûvészetek, a tudományok, valamint a hit és a gondolkodás szellemi területei mind külön célokat tûznek maguk elé, melyek gyakran öszzeférhetetlenek. A jobb és bal félteke - a racionalitás és az intuició - keresztezésével létrejövô teljes kultúrák és társadalmak helyett elkölönült szubkultúrák léteznek, melyek saját céljaik szûkös ösvényén haladnak, tekintet nélkül a mindannyiunkat érintô felmérhetetlen kihívásra. Következésképpen napjaink uralkodó tudatossága megosztott, innovációs képességünk lecsökkent. A népek és társadalmak nehezen vezethetôk rá, hogy felmérjék valódi alternatíváikat ahelyett, hogy a jól kitaposott, de egyre veszélyesebb úton haladjanak tovább. Égetôen szükséges, hogy a ma világát uraló tudatosságot továbbfejlesszük.

Az egymás mellett és nem egymás ellen élés, az élet, mely nem akadályozza mások életét; az odafigyelés a szegényekre és tehetetlenekre, csakúgy, mint a természetre; mindez többet kíván a tények és a számok ismereténél: azok átélését, megérzését követeli meg teljes lényüktôl. Csak a magunk megváltoztatásával változtathatunk a világon - és a saját megváltozásunk érdekében el kell mélyítenünk gondolkodásunkat és kiszélesíteni látószögünket.

Közös sorsunk megválasztásának kritikus eleme mindannyiunk gondolkodásán, értékein, a többi ember észlelésén múlik: egyszóval tudatosságunk minôségén. Megtöltjük és kiterjesztjük tudatosságunkat, amikor bölcs és idôszerû döntéseket hozunk. A bölcs választások a létünket irányító tények és tényezôk józan értékelésén múlik: egy magasabb szintû, planetáris perspektívát kíván. E perspektíva ígérete nem univerzális minták gyártásában rejlik a minden körülmények közti helyes választások számára, hanem a gondolkodás és érzés olyan módjának kialakításában, melynek révén meghozhatjuk saját helyes döntéseinket.

Ma a planetáris tudat a hatékony és felelôsségteljes létezés és cselekvés szükségszerû keretét jelenti. Ez a tudat nem homályos és általános kategóriák tárháza, nem is a milliók vagy milliárdok gyûjteménye, akár emberekrôl, hektár földekrôl, vagy hordó olajokról legyen is szó. Folyamatok, nem pedig struktúrák tudatossága; dinamikus egészeké, és nem statikus részeké. A planetáris tudat nem leegyszerüsíthetô, egy-dimenziós módja a gondolkodásnak és az észlelésnek. Figyelembe veszi a világ összetettségét, de nem retten meg.

A planetáris tudat az emberiség létfontosságú egymásrautaltságának szükségszerû egységének tudása és érzése, és az ebbôl fakadó erkölcsiség és világkép tudatos elfogadását jelenti.
Nyelv: angol
Eredeti méret: a fordítás teljes
Fordította és közzéteszi: Budapest Klub
Környezeti Nevelés

Lingelbach, Jenepher: Ismerd meg a természetet. Módszertani segédlet a gyermekekkel végzett környezetmegfigyeléshez


Környezeti nevelési báziskönyvtár (Selyemgombolyító): 502[37] L 68

Lingelbach, Jenepher: Hands-on Nature. Information and Activities for Exploring the Environment with Children
Ismerd meg a természetet. Módszertani segédlet a gyermekekkel végzett környezetmegfigyeléshez
Woodstock, VT : Vermont Institute of Natural Science, 1986. - 233 p., ill.
ISBN 0-9617627-0-5

KIKNEK SZÓL
A kézikönyvben található információs esszék segítségével a feladatokat óvodák és az általános iskola alsó tagozatának tanárain kívül szülôk és táborokat szervezô tanárok is sikerrel használhatják.

TARTALOM
A kézikönyv segítségével a tanárok útmutatást adhatnak a gyerekeknek a világ kis csodáinak felfedezéséhez. A foglalkozás vezetôje a feladatokkal a gyerekek számára élvezhetô módon, kreativitásukat fejlesztve, a munkába bevonva és kisebb színelôadásokban való részvételre invitálva ôket tudja kíváncsiságukat felkelteni és a tudatos természetismeretet tapasztalások útján átadni. A könyv 33 gyakorlatot tartalmaz.

IDÕIGÉNY
Mindegyik tevékenységhez 1 óra kell, az átlag idôigény azonban inkább 1,5-2 óra.

ESZKÖZIGÉNY
A gyakorlatok mellett külön oszlopban találhatók a szükséges anyagok listái.

FEJEZETEK
A gyakorlatok négy különbözô fejezetre tagolódnak: Alkalmazkodás, Élôhelyek, Körforgás és A természet tervezése. A fejezeteken belül az órák évszakok szerinti sorrendben követik egymást az ôsszel kezdve a sort, de néhány órát több évszakban is meg lehet tartani, néhányat akár egész évben. Minden fejezeten belül két fô rész található: egy információs esszé és egy feladat-végrehajtási rész, melyet majdnem minden esetben a témát bevezetô bábjáték indít. Az esszében az órához szükséges tények és fogalmak szerepelnek, a vastagon szedett szavak magyarázata a könyv végén levô összefoglalásban található. Néhány esetben a feladatokat kiegészítô tényanyag vagy táblázat követi, amely alkalmanként elegendô háttérinformációnak. További információk megszerzését irodalomajánlás segíti. A feladatok tematikusan összefügnek, de bármelyek felhasználható önmagában is, illetve egy más környezeti program részeként kiegészítô anyagként. A sorrend megváltoztatható, egy-két feladat kihagyható, tetszés szerint adaptálható vagy helyettesíthetô. Érdemes a gyerekeket feladat-végrehajtó csoportokba szervezni és forgószínpad-szerûen, egyidôben végeztetni velük a különbözô feladatokat. Néhány feladat játékként kiemelhetô az adott óra menetébôl.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Általános ismertetô és részlet a "Rovarok" c. fejezetrészbôl

Förster Anita ismertetése
(A Soros Alapítvány támogatásával)

A gyakorlatok részletezése:

1. fejezet - Alkalmazkodás

Apró vadak
Információ: Rovarok: Csodálatos alkalmazkodás és alkalmazkodóképesség
Gyakorlatok: Bábjáték, Csináljunk rovart, Rovarvadászat, Rovarlesen, Elengedési ceremónia, Befejezô feladatok

Magszóródás
Információ: Szellemes szétszéledések
Gyakorlatok: Bábjáték, Keressünk mogyorót, Találd meg a párját, Magkeresés, Napraforgó verseny, Gyümölcskehely, Befejezô feladatok

Fehérfarkú szarvas
Információ: Alkalmazkodás minden évszak átvészelésére
Gyakorlatok: Találkozás egy szarvassal, Mutasd és mondd, Népességi rejtvény, Egyél és fuss, Befejezô feladatok

Vadász-vad
Ragadozó és zsákmánya: Összetett kapcsolat
Gyakorlatok: Mi a különbség, Szuper vadász, Nyulak és rókák, Fülek és orrok, Közös kör, Befejezô feladatok

Fogtípusok
Információ: A fogtípus határozza meg az étrendet
Gyakorlatok: Bábjáték, Fogtípusok, Koponya tanulmányozás, Menü választás, Fogd meg a fogad, Csináljunk álkapcsot, Közös kör, Befejezô feladatok

Csôrök, lábak és tollak
Információ: Fantasztikus repülô-gépek
Gyakorlatok: Képparádé, Találd meg a párját, Középpontban a szárnyak, Madár keresés, Csináljunk madarat, Befejezô feladatok

Tüskék és fenyegetés
Információ: A növények és állatok közös védelmi stratégiái
Gyakorlatok: Bábjáték, Koncentráció, Ne egyél meg, Pantomim parádé, Szájszörny, Befejezô feladatok

Békák és ebihalak
Információ: Csodálatos átváltozás
Gyakorlatok: Képparádé, Áldott átalakulás, Béka vagy ebihal, Békaugrás, Mozgó táplálék, Tavaszi szerenád, Békalesen, Közös kör, Befejezô feladatok

2. fejezet - Élôhelyek

A mezô
Információ: Ki lakik ott és miért?
Gyakorlatok: Bábjáték; Ki vagyok én?; Popcorn tápláléklánc; Csendes les; Élôhely vadászat; Közös kör; Befejezô feladatok

Erdôalj
Információ: A rejtett munkások otthona
Gyakorlatok: Misztikus táskák; Feküdj és figyelj!; Erdei táplálékháló; Mélyebbre ásva; Erdôfosztogatás; Fantáziavasút; Befejezô feladatok

Gubacsok
Információ: Kis otthonok piciny lényeknek
Gyakorlatok: Gubacs-variációk; Mindenkinek a sajátját; Gubacs-fantázia; Gubacs vadászat; Mi van odabenn?; Befejezô feladatok

Állatok télen
Információ: Hogyan küzdjünk meg a téllel
Gyakorlatok: Hová mennek télen?; Téli tájkép; Állati jelek; Állat-bingó; Befejezô feladatok

Rejtek a hóban
Információ: A hó sokak számára védôtakaró
Gyakorlatok: Bábjáték; Ki van a hóban?; A védô hó; Fagyott zselé; Egér-lak; Diorámák; Befejezô feladatok

Korhadó farönkök
Információ: Átmeneti otthonok az erdô alján
Gyakorlatok: A fától a fûig; Bábjáték; Rönklesen; Földleves; Közös kör; Befejezô feladatok

Folyók
Információ: Egy mozgó vizivilág kihívása
Gyakorlatok: Folyam-álom; Bábjáték; Folyó Feri és Fanni; Folyó tanulmány; Gyorsúszók; Befejezô feladatok

Tavak
Információ: Élet az állóvizekben
Gyakorlatok: Bábjáték; Képzelj el egy tavat a füleiddel; A tavak élôhelyei; Kuta-tó; Tó-pantomim; Közös kör; Befejezô feladatok
WWW helyek

A készülô MAI (Multilateral Agreements on Investments - Multilaterális Befektetési Megállapodás) nemzetközi törvényben rejlô veszedelemrôl (leegyszerûsítve: a jog a globális gazdaság erôit, érdekeit a demokratikus struktúrák fölé készül helyezni - a szerk.)


Sürgôs MAI-ellenes tiltakozás, amit a Föld Barátai (Friends of the Earths) kezdeményezett Párizsban 1997 október 27-én az NGO/OECD konzultáción és 130 európai civil szervezet tárgyalt meg 1997 novemberében Szlovéniában (Lake Bled):

http://www.citizen.org/gtw/

Lehetôleg február 6 elôtt várják a támogató nyilatkozatokat (a szervezet neve és az ország kell) az
[email protected]
címre.

(A link és a nyilatkozat angol szövege megtalálható a http://bocs.hu lap angol fôoldalán is a Justice sarok alatt.)


További Weblapok a MAI-ról:

Az OECD hivatalos álláspontja a MAI-ról:
http://www.oecd.org/publications/Pol_brief/9702_pol.html

OECD Observer:
http://www.oecd.org/publications/observer

A Friends of the Earth MAI-val kapcsolatos anyagai:
http://www.globalpolicy.org/socecon/bwi-wto/oecd-mai.htm

Egyéb publikációk a MAI-ról:
http://www.clc-ctc.com/hot-issues/maien.html

http://www.justicenet.org/wwwboard/messages/115.html

http://www-uvi.eunet.fr/Keywords/36/mu/nt/multilateral-agreement-on-
investment.html

http://www-uvi.eunet.fr/survival/development/Forrás: Zöld Pók ([email protected] és [email protected]