BOCS Fordító

27. szám

(II. évf., 1997 dec. 31.)

Tartalom

Noha ez szilveszteri szám, ennek ellenére a bizarrabb témák sem "kacsák" benne. Dana Meadows cikke alkalmas az új évhez méltó elhatározásokat szülô töprengésre.

1. Donella H. Meadows: Ne olyan gyorsan!

Mottó: Ha semmit nem teszünk, semmi nem marad elvégezetlen. (Tao)

2. Spermaszámok nagymértékû csökkenése

Hosszú évek tanulmányainak és vitáinak sorozata után a minap megjelent beszámoló alapján az eredmény egyértelmû. Az elmúlt 60 év alatt az emberi szervezet által termelt spermaszámok nagy mértékben csökkentek az Egyesült Államokban és Európában.

3. Az ember eljutott a Holdra (Amstrong rejtélyes megjegyzése)

4. "Mi??"Cikkek, dokumentumok

1.

Donella H. Meadows: Ne olyan gyorsan!


(Mottó: By doing nothing, nothing will be left undone. (Tao)

Nem könnyû egy duplán tagadó nyelven, mint a magyar, visszaadni ezt a
szójátékot. Szó szerint fordítva csupán egy ellentmondás: Ha megtesszük
a semmit, a semmi elvégzetlen marad. Értelem szerint fordítva pont az
ellenkezôjét jelenti, de úgy is ellentmondás: Ha semmit nem teszünk,
semmi nem marad elvégezetlen. A Tao bölcsessége épp ennek a látszólagos
ellentmondásnak az állítása: Talán épp a semmittevés (a világ folyásába
való belesimulás) által lesz minden elvégezve. (A régi közösségi mondás
is hasonló: Amit ma megvehetsz, ne halaszd holnapra, hanem holnaputánra,
hátha akkor már meg sem kell venned.)
Dana Meadows cikkének fordítása következik alább, s ehhez fûzte a
Balaton Group e-mail beszélgetésében Amory Lovins a fenti Tao mottót.
égy éreztem, valóban mottója lehet a cikknek. - A szerk.)


Azokat közülünk, akik úgy gondolják, hogy a világot meg kell menteni - a környezetpusztítástól, a telhetetlen kapzsiságtól, a hanyatló erkölcsöktôl, kábítószerektôl, bûnözéstôl, rasszizmustól, akármitôl - nagyon lefoglalja a harc kedvenc gyógymódjukért. Iskolai jótállásért. Szénadóért. Reformkampányokért. A Veszélyeztetett Fajok Egyezményért. Egy alacsonyabb tôkenyereség-adóért. Szoros irányításért. Az irányítás teljes megszüntetéséért. Hiszen tudjuk. Hosszú listája ez a kölcsönösen összeegyeztethetetlen Szent Gráloknak, amelyeket szeretünk egymás fejéhez vagdosni.

Van azonban egy olyan megoldás a világproblémákra, amelyet még egyetlen megszállott aktivistától sem hallottam.

Az, hogy lelassulunk.

Igen, igen, ezt mondtam. Hogy lelassulunk.

A lelassulás az egyetlen leghatékonyabb megoldása lehetne éppen annak a világmegmentô harcnak, amelyben részt veszek - a harcnak a fenntarthatóságért, a harmonikus és jó, a Föld határainak és törvényeinek megfelelô életért.

Gondoljuk el, hogy nem sietünk úgy. Lenne idônk, hogy sétáljunk autózás helyett, hogy hajóra üljünk, ne repülôre. Hogy mindig feltakarítsunk magunk után. Hogy terveinket az egész közösségben megvitassuk, mielôtt bulldózereket küldünk ki, hogy visszafordíthatatlan változásokat hozzanak létre. Hogy utánaszámoljunk, mekkora az óceán halállománya, mielôtt hajók szállnak ki, versengve egymással, hogy ki csap le elôbb a megmaradt halakra.

Gondoljuk el, hogy elég lassan haladnánk, nemcsak ahhoz, hogy megszagoljuk a virágokat, hanem hogy érezzük a testünket, játsszunk a gyerekekkel, hogy nyíltan, a napirend vagy elôjegyzés szorítása nélkül nézzünk szeretteink szemébe. Gondoljuk el, hogy nem gyorsételeket falnánk többé, hanem "lassú" ételt ízlelnénk, amelyet gonddal termelünk, készítünk és szolgálunk fel. Gondoljuk el, milyen, ha mindennap lenne idônk, hogy csendben üldögéljünk.

Azt hiszem, ha ezeket megtennénk, a világnak nem sok megmentésre lenne szüksége.

Energia- és anyaghasználatunkat töredékére csökkenthetnénk, mert amit használunk, annak minden jótéteményét kiélvezhetnénk.
Nem kellene annyi mindent vennünk, hogy idôt takarítsunk meg. (Belegondoltunk valaha is, idôt megtakarító készülékeinkkel körülvéve, hogy mi történik az idôvel, amit megtakarítunk?)

Nem követnénk el annyi hibát. Jobban odafigyelhetnénk, és kevésbé sértenénk meg másokat. Még talán arra is lenne idônk, hogy kedvenc megoldásainkon elgondolkodjunk, megvizsgáljuk ôket, rájöjjünk tulajdonképpeni hatásaikra.

Thomas Merton, aki egy trappista kolostorban tartózkodott, azt mondta: "Van egy mindent átható formája a jelenkori erôszaknak, amelynek az idealista ... legkönnyebben áldozatul esik: a tevékenykedés és a túlteljesítés ... ha engedi, hogy egymásnak ellentmondó aggodalmak és feladatok sodorják magukkal, ha túl sok igénynek veti alá magát, ha túl sok embernek kötelezôdik el, ha mindenkit mindenben segíteni akar ... akkor megadja magát az erôszaknak. Az aktivista megszállottsága semlegesíti a békéért folytatott munkáját. Megsemmisíti saját munkája gyümölcsözôségét, mert gyökerében öli meg a belsô bölcsességet, amely a munkát gyümölcsözôvé teszi."

Egy barátom Indiából elmeséli, hogy a nyugati reklámok támadása kulturális csapás az országára, nem annyira a hirdetések mondanivalója, hanem sebessége miatt. A tv-programok és különösen a reklámok agykábító áradata ellentétes a szemlélôdés évezredes hagyományával. Ezt nagyon jól el tudom képzelni. Magam is mérgelôdtem sokat azon az álmatag tempón, ahogyan az ügyeket intézik Indiában. Nem tudják ezek az emberek, hogy az idô pénz?

Annyit bizonyosan tudnak, hogy az idô élet, és ha keresztülszáguldunk rajta, lemaradunk róla. Arno Gruen pszichológus szerint állandó elfoglaltságunk nem egyéb függôségnél: "Hogy élônek érezzük magunkat ... egyre több külsô izgalomra van szükségünk. Maguk az ingerek ... kényszerítenek minket a rabságba. Mivel azt gondoljuk, hogy egyszerûen többre van szükségünk belôlük, hogy kitöltsük az ürességet, éppen az iránt növekszik az igényünk, ami valójában növeli az ûrt. Számos ilyenfajta inger van: hangos zene, nagy autók, élénk színek, csillogó gépek. Amit az élénkségérzet érdekében keresünk, nem egyéb, mint az ingerek váltakozásának a sebessége. Az inger formája vagy tartalma elveszíti fontosságát. Sôt, az üres formák elônyben részesülnek, mert a tartalommal, jelentéssel rendelkezô ingerek lelassítják a változás sebességét. Hogy egy élmény jelentését keressük, elménket kell mozgósítanunk, ez pedig idôigényes."

Lassuljunk le. Ezt tegyük elsôként. Aztán csendben, körültekintôen átgondolhatjuk, mi mást kell még esetleg tennünk.

Egyetlen gond ezzel az eljárással, hogy nem írhatom elô másoknak, mivel én magam is olyan nehezen tudom követni. Olyan könnyû elsodródni a világ szédítô sebességével. Akárcsak az általam ismert világmegmentôk nagy része, én is sokkal elfoglaltabb vagyok annál, semhogy rendesen egyek, csendben üldögéljek, szabadságra menjek, sôt néha, hogy gondolkodjak.

Edward Abbey, a környezetvédelem nagy goromba frátere, jobban tudta: "Nem elég harcolni a földért. Még fontosabb, hogy élvezzük is. Amíg még lehet. Amíg még megvan. Menjetek ki oda, vadásszatok, halásszatok, csavarogjatok, kószáljatok a barátaitokkal, fedezzétek fel az erdôket, másszátok meg a hegyeket, szaladjatok a folyók mentén, lélegezzetek mélyeket a még édes és tiszta levegôbôl, üldögéljetek nyugodtan, szemlélôdve egy darabig az értékes csendben, azon a szeretetteli, misztikus, csodálatos helyen. Érezzétek jól magatokat, tartsátok agyatokat a fejetekben, fejeteket pedig szilárdan a testhez, az élénk és élô testhez kapcsolódva, és annyit megígérhetek: ezt az egy édes gyôzelmet ... azok fölött az íróasztalhoz kötött emberek fölött, akik biztonságos széfben tárolják a szívüket és az asztali számológépektôl golyózik a szemük. Ezt megígérhetem: túl fogjátok élni a korcsokat."

Jó tanács. Kár, hogy nincs idôm követni. Mennem kell, hogy megmentsem a világot.

(Donella Meadows a környezettudomány professzora, Darthmouth College.)
Eredeti cím: Not So Fast!
Nyelv: angol
Eredeti méret: a fordítás teljes
Forrás: The Global Citizen
Dátum: 1996.nov.14.
Fordította: sK


2.

Spermaszámok nagymértékû csökkenése


Hosszú évek tanulmányainak és vitáinak sorozata után, a spermaszámok csökkenése a ma emberénél témában, a minap megjelent beszámoló alapján az eredmény egyértelmû. Az elmúlt 60 év alatt az emberi szervezet által termelt spermaszámok nagy mértékben csökkentek az Egyesült Államokban és Európában.

A tanulmány alapján a spermaszámok az Egyesült Államokban átlagban 1,5 %-kal csökkentek évente az 1930-as évektôl kezdôdôen. Korábbi tanulmányok ennél jóval kisebb csökkenésrôl számoltak be. Európában ugyanakkor kétszer ekkora csökkenést tapasztaltak. "Remélem ennek a tanulmánynak a hatására a fô kérdés 'Létezik-e csökkenés'-rôl át fog helyezôdni a 'Miért van csökkenés' problémakörre - mondja Dr. Shanna Swan, a Kaliforniai Egészségügyi Intézet szaporodási tanszékvezetônôje, aki egyben a tanulmány fô szerzôje is. - égy gondolom, itt az ideje a miérttel is foglalkozni."

A tanulmány a Nemzeti Egészségügyi Intézet, a kormány elsô számú klinikai kutatóintézete által kiadott folyóiratban is vezércikk lett.

A spermaszámok csökkenése az elmúlt fél évszázad alatt, mondja Dr. Swan, összefüggésben van a férfi nemzôszerveiben elôforduló bizonyos rákmegbetegedések elôfordulási arányának magasabb számával és a rendellenes születési fogyatékosság növekedésével. A termékenység csökkenô rátáját az Egyesült Államokban eddig még nem hozták összefüggésben az alacsony spermaszámmal.

Nem tudni pontosan, hogy mi okozza a spermaszámok csökkenését, de állatokon végzett laboratóriumi kísérletek az mutatják, hogy az alacsony spermaszám, valamint a szaporodással kapcsolatos problémák gyökere az anyaméhben eltöltött idô alatt az embriót ért bizonyos vegyi anyagok hatásában keresendôek.

"Az ég szakad talán ránk? Nem hiszem. Bár a spermaszám már milliliterenkénti 60 millióra csökkent, de még így is maradt 60 millió sperma. A gyermek megfoganásához pedig csak egyetlen egyre van szükség" - mondja Swan tanszékvezetônô. Ugyanakkor fel kell hogy hívja figyelmünket a más területeken egyre inkább jelentkezô problémákra. Ezenfelül azoknál, akik kezdettôl fogva alacsony spermaszámmal rendelkeznek, a csökkenô spermaszám terméketlenséghez vezethet.

Dr. Swan (aki a Nemzeti Akadémia Tudományos részlegénél dolgozik, s a környezetünkben lévô hormonális hatóanyagokat, vegyszereket kutatja) tanulmánya a Környezetegészségügyi Tudományok Nemzeti Intézetének havonta megjelenô egészségügyi folyóiratában, a Környezetegészségügy Perspektíváiban jelent meg.

A vita, melyet Swan megkísérel lecsendesíteni, 1992-ben kezdôdött, amikor egy európai tudósokból álló csoport 61 tanulmányt nézett át és megállapította, hogy 1938 és 1990 között a spermaszám a világon 113 millió sperma/ml-rôl (egy milliliter kb. 18 szemcsepegtetô pipettából kivett kicsiny cseppnek felel meg) - 66 millió sperma/ml-re csökkent le.

A tanulmányt megjelenésétôl fogva támadások sokasága érte, kétségbe vonták módszertanát és tagadták a spermaszámok csökkenésének tényét. Más tanulmányok is megjelentek ellenkezô eredményrôl beszámolva. Seattle-ben, például, a kutatók nem találtak csökkenést a spermaszámot illetôleg. New Yorkban - épp ellenkezôleg - csekély növekedést figyeltek meg az évek során. Párizsban és Dániában azonban, a kutatók a spermaszámok hirtelen esésére lettek figyelmesek.

A vita a spermaszám tényleges alakulásáról tovább folytatódott. "A fô probléma, hogy a módszertanra és az adatok elemzésére korlátozódott a vita, ez vált központi kérdéssé, ahelyett, hogyan is kezeljük a csökkenést - mondta Dr. C. Alvin Paulsen, a Seattle-i beszámoló szerzôje. - E téren vakon tapogatózunk."

Swan tehát az 1992-es tanulmányt és kritikáját újból szemügyre. "Mikor legelôször elolvastam, tulajdonképpen szkeptikus voltam. Olyan széleskörû kritika érte, hogy egyszerûen azt gondoltam, ez így nem lehet igaz - mondta Swan. - Ha a kritikáknak volna igazuk, a csökkenés megszûnne. Nagyon meglepett a dolog, hogy ahelyett, hogy a csökkenés megszûnt volna, még inkább fokozódott az Egyesült Államokban és Európában."

Míg a tanulmány általánosításokkal és globális trendekkel foglalkozik, Swan doktornô az elsô annak a felismerésében, hogy a földrajzi területnek fontos szerepe van. A spermaszám csökkenhet egy adott területen vagy országban és lehet állandó vagy emelkedô máshol. A legfontosabb feladat most, a doktornô szerint, felkutatni az eltérések miértjét és mibenlétét.

Paulsen egyetért vele. "Határozottan ki lehet mutatni, hogy a spermaszám a világ bizonyos területein csökken, de ez a csökkenés nem egységes. Valami azért mégis történik. A legmeggyôzôbb bizonyíték a halak megfigyelésének eredménye. A halak egész életüket a vízben töltik el és így számos szennyezôdésnek vannak kitéve."

Számos, a vadvilág életét megfigyelô tanulmány bizonyítja, hogy a hormonrendszert romboló, károsító vegyszerekkel és egyéb vegyi anyagokkal szennyezett vizekben élô hímivarú halaknak nem fejlôdik ki megfelelô ivarszervük.

Tanulmányok mutatják, hogy a spermaszámok csökkenését tapasztalják Dániában, míg Finnországban mennyiségük állandó. De Dániában a hererák és bizonyos a hormonrendszerrel összefüggô születési rendellenességek aránya is magasabb. Egy londoni tanulmány szerint egy vízgyûjtôterület élôlényeinél, ahol a fogamzásgátló tablettákban elôforduló anyag nagy koncentrátumban volt fellelhetô, a spermaszámok csökkenését tapasztalták, míg egy másik vízgyûjtôterületnél a spermaszám állandó maradt.

Hasonlóképpen, a Betegségellenôrzési Központ is növekvô here-, prosztata- és mellrákról számol be az Egyesült Államokban.
Eredeti cím: Huge Drop In Sperm Counts Reported
Nyelv: angol
Eredeti méret: teljes fordítás
Forrás: Los Angeles Daily News
Dátum: 11/24/97
Fordította: T.E.
Hírek, érdekességek


>
Az ember eljutott a Holdra


Amikor Neil Amstrong elsôként az emberiségbôl a Holdra lépett, nem csak a híressé vált "Kis lépés egy embernek, nagy ugrás az emberiségnek" ("One Small Step for Man, One Giant Leap for Mankind") mondatot mondta, hanem sok más mondatot is. Ezek többsége a szokásos kommunikáció volt közte és a többi ûrhajós, valamint az irányítóközpont közt. De mielôtt visszalépett a holdraszálló egységbe, még egy rejtélyes megjegyzést tett: "Sok szerencsét, Mr. Gorsky."

Sokan a NASA-nál azt gondolták, alkalmi megjegyzés volt valamely rivális szovjet ûrhajóst illetôen, de az ellenôrzés azt mutatta, hogy nem volt Gorsky nevû sem az orosz, sem az amerikai ûrprogramban.

Az évek során sokan kérdezték Amstrongot errôl a megjegyzésrôl. 1995 július 5-én Tampa Bay-ben (FL) egy elôadását követôen egy riporter ismét elôhozta ezt a 26 éves kérdést és ô végre válaszolt. égy tûnik, Mr. Gorsky már meghalt és ezért Amstrong úgy érezte, most már válaszolhat.

Amikor még kölyök volt, baseball-t játszott a testvérével az udvaron. Az egyik ütése a szomszéd hálószobaablaka elôtt landolt. A szomszédban Mr. Gorsky és a felesége élt. Amint odament a labdáért, hallotta hogy az asszony a férjével kiabál: "Mit??! Orális szex? Orális szexet akarsz? Majd amikor a szomszéd kölyök a Holdon sétál, akkor kapsz orális szexet!"

Igaz történet.
Eredeti cím: The Man In The Moon
Nyelv: angol
Eredeti méret: teljes fordítás
Forrás: [email protected] (Vallási párbeszéd, Temple Egyetem)
Dátum: 1997 okt. 21.
Fordította: rK
És Jézus szóla hozzájuk: "Mondjátok, ki vagyok én?"

És ôk felelék: "Te vagy létünk alapjának eszkatológiai manifesztációja, a kerigma, amiben interperszonális kapcsolataink legvégsô értelme tárul fel elôttünk."

És Jézus szóla: "Mi??"

(Graffiti)
Eredeti cím: Jesus Said To Them...
Nyelv: angol
Forrás: Zöld Pók
Dátum: 1997 okt. 17.
Fordította: [email protected]