BOCS Fordító

I. évf. 1. szám (1996 dec. 20.)

Tartalom

1. Donella H. Meadows: A legkisebbek e testvéreink közül
2. Világéhezés: Kihívás mindenki számára - fejlõdés szolidaritásban
3. Thomas Seiterich-Kreuzkamp: A Földanyából kurvát csinálni?
WWW helyek, Könyvek, Akciók, Viccek, karikatúrák, Idõpontok
Cikkek, dokumentumok

1.

Donella H. Meadows: A legkisebbek e testvéreink közül

Karácsony van, az egyetlen olyan idõszak ebben az egyre "scrooge-osabb" (utalás Dickens Karácsonyi énekének zsugori fõszereplõjére - a szerk.) országban, amikor pártfogolhatjuk a nagylelkûséget a szegények iránt. Nem tudom biztosan, hol veszett el az egész évre kiterjedõ nagylelkûség gondolata. Ennek komoly hagyománya van a Bibliában, különösen Annak tanításaiban, Akinek a születésnapját állítólag ünnepeljük. õ együtt volt a szegényekkel, felszólalt értük, arra tanított minket, hogy ne a földön, hanem a mennyben gyûjtsünk kincseket.
De hát õ egy megszállott liberális volt. A karácsony, amint vezetõink megmondták nekünk, arra való, hogy vásároljunk, együnk, igyunk, felfuttassuk a gazdaságot. A szegények azért vannak, hogy elfogadják ez évi adományunkat, így megnyugodhatunk önmagunk felõl és visszaigényelhetünk az adónkból. Az év többi részében azt mondjuk nekik, hogy keressenek állást.
A szegényeket segítõ kormányprogramok a védelmen kívüli kiadások egynegyedét teszik ki, de a jelenlegi költségvetési megszorítások több mint fele ezekre jutott. Ezeket a megszorításokat azért látták szükségesnek, hogy a gazdagok adójának csökkentésébõl származó veszteségeket valamennyire pótolják. A nyolcvanas években az amerikaiak felsõ egyötödének tényleges bevétele 32 %-kal növekedett, szövetségi adójuk aránya pedig 5,5 %-kal csökkent. Az alsó egyötöd bevétele 3 %-kal, adójuk 16 %-kal növekedett.
Hiszem, hogy van egy tényleges erkölcsi többség ebben az országban, amelyet aggaszt a gazdagok és a szegények közti növekvõ szakadék. Tudjuk, hogy mindegyik vallás írásai óvnak a túl sok vagyontól és a nyomortól. "Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Csak a szükséges eledelt add meg, nehogy jóllakva megtagadjalak, és azt mondjam: Kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét." (Példabeszédek 30,8-9) "... azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlõségnek megfelelõen a mostani idõben a ti feleslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok feleslege is pótolja majd a ti hiányotokat..." (2Kor 8,13-14)
1960-ban egy adott felsõ réteg adózás utáni átlagfizetése 12-szerese volt az átlagos bérnek, 1974-ben 35-szöröse, 1995-ben 135-szöröse. Ez a maximumnak az átlaghoz - nem a minimumhoz - viszonyított aránya, és csak a bevétellel számol, a mellékjövedelmekkel, a befektetések hasznaival nem.
Az erkölcsi többséget elnémítják a politikusok, a cégek fõnökei, a hangosak és dörzsöltek, akik sok rafinált módszert fejlesztettek ki arra, hogy gúnyt ûzzenek a könyörületesekbõl. Mikrofonokkal és mûholdas sugárzással új szentírást hangosítanak fel örökkévalóvá, amely kijelenti, hogy a gazdagok megérdemelnek minden fillért, amit felhalmoznak, és a szegények nem érdemelnek egyebet az elkeseredésnél.
A tõzsde 400 %-ot nõtt ugyanannyi idõ alatt, amennyi alatt az átlagos munkabér 15 %-ot csökkent. Az amerikaiak 80 %-ának nincs semmilyen részvénye vagy kötvénye, még nyugdíjalap által sem.
A fenti bibliai idézetek és részben az adatok Herman Daly új könyvébõl származnak (Beyond Growth, Beacon Press, 1996). Herman Daly a legmesszebbre látó és a legeretnekebb közgazdász. 25 éve gondolkodik egy új közgazdaságtanon, amely tekintettel van a természet gazdagságára, a közösség értékére és az erkölcs szükségességére. A könyv egyik fejezete a gazdasági egyenlõtlenség korlátozásáról szól.
Mattel CEO John Amermannak 7 millió dollárt fizettek ki 1995-ben. Ez körülbelül megfelel annak az összegnek, amelyet 11.000 munkása keresett összesen, Kínában, ahol óránként 25 centért mûnyag Barbie babákat készítenek. A fenti szám nem tartalmazza Amerman 23 millió dollárját értékpapírokban, amely meghaladja indonéziai munkásainak - akik a Barbie babákat összeállítják - összes jövedelmét. Egy ilyen munkásnak 28 évig kellene dolgoznia, hogy annyit keressen, amennyit Amerman naponta.
"Az, hogy senkinek nincs joga a luxushoz, amíg mások a szükségeset is nélkülözik, alapvetõ követelése a közösségnek - írja Daly. - Még a viszonylagos szegénység is megbántottságot idéz elõ, és a gazdagság elszigetel, megkeményíti a szívet. Az együttlét örömét, a szolidaritást, a testvériséget gyengíti a gazdasági eltávolodás. A politikai hatalom hajlamos a jövedelmi viszonyokat követni, és nem engedhetõ meg, hogy túlzottan összpontosuljon, mert ez a pénz uralmához vezet."
A világ 358 milliárdosának annyi az összes nettóértéke, mint a világnépesség alsó 45 %-ának (több mint 2 milliárd embernek) összes nettó értéke.
Daly mindenki számára alsó és felsõ jövedelemhatárt javasol. A minimum annyi, "amennyi az adott környezetben elegendõ élelemre, ruhára, lakásra, alapvetõ egészségügyi ellátásra és oktatásra". A maximum a minimum egyszerû többszöröse - Daly a tízszeresét javasolja, de hajlandó lenne hússzorosra is felmenni. Ebbe még belefér a kiválóság jutalmazása, a csábítás a vállalkozásra anélkül, hogy a közösséget megosztaná. Aki többet igényel, valószínû, hogy tulajdonképpen elismerésre van szüksége, nem pénzre. Az elismerést pedig becsületesen, jó munkával is ki lehet vívni, a feltûnõ fogyasztás hibás útja helyett. A könyörület újra nyilvánosan elismert érték lehetne.
Daly elgondolása elgondolhatatlan, szóba hozhatatlan, antikapitalista, bomlasztó. Sohasem fogják komolyan, nyilvánosan megvitatni azok, akiknek hatalmas mennyiségû pénzre és figyelemre van szükségük ahhoz, hogy tudják, kicsodák. De talán így karácsonykor bevallhatom, hogy szívesebben élnék olyan társadalomban, ahol az egyenlõtlenségnek vannak határai. Nem kellenek ehhez erkölcsi fenntartások - elég csak aggódnom azok miatt a gyerekek miatt, akik megfelelõ oktatás, egészségügyi ellátás, önértékelés, remény nélkül nõnek fel. Azt várják tõlük, hgogy hûséges munkások, jó fogyasztók, jólértesült polgárok, jó szülõk, a béke megtartói legyenek. Nem tudom elképzelni, hogy ez így mûködik.
Az erkölcsi többség jól látja, amit az elszánt gazdagok szem elõl tévesztenek. Hosszú távon, nagy méretekben, egész évben az erkölcsösség és a gyakorlatiasság ugyanaz.

(Donella Meadows a környezettudomány professzora a Darthmouth College-ban.)


Eredeti cím: The Least of These Our Brethren
Nyelv: angol
Eredeti méret: a fordítás teljes
Forrás: The Global Citizen
Dátum: 1996 december 19.
Fordította: sK (BOCS)


2.

Világéhezés: Kihívás mindenki számára - fejlõdés szolidaritásban

A "Cor Unum" ("egy szívvel") Pápai Tanács 71 pontos állásfoglalásában
kifejezett ökológiai mondanivalója van a következõ pontoknak:
- 21. (az intenzív mezõgazdaság veszélyei, a szegény országokban a kisparasztok földtulajdonán alapuló szövetkezetek segítése),
- 22. (a természet tisztelete a legalapvetõbb etikai követelmények felsorolásában szerepel),
- 31. (az ökológiailag fenntartható létmód szabályai közé tartozik, hogy ennek költségeit bele kell építeni a gazdasági aktivitásba; a környezetvédelem terheit nem szabad a szegényekre hárítani, ez nem szoríthatja háttérbe az igazságosabb fejlõdést, az igazságtalanság nem fenntartható),
- 55. (Isten Káinnak mondott szavai - Teremtés könyve 4,11-12: "Átkozott leszel, ... a föld beissza kezedbõl testvéred vérét. Ha mûveled a földet, nem ad neked termést." - világosan kifejezik a kapcsolatot az emberi személy méltóságának tiszteletbentartása és az ökológiai termékenység közt. A természet kiszámíthatatlan és emberhez durva történései mögött sokszor a hatalom és profit hajszolása és a "bûn struktúrái" az okok. A Teremtõ tervei nélkül az ember igencsak rövideszû.).


Eredeti cím: WORLD HUNGER: A Challenge for All - Development in Solidarity
Nyelv: angol
Eredeti méret: 150 ezer leütés
Forrás: Internet
Dátum: 1996 október 24.
Fejezetcímek: I. Az éhezés valósága. II. Mindenki felé irányuló etikai kihívások. III. Egy nagyobb szolidaritáson alapuló gazdaság. IV. A jubileumi 2000. év egy lépcsõ az éhezés elleni küzdelemben. V. Az éhezés felhívás a szeretetre.


3.

Thomas Seiterich-Kreuzkamp: A Földanyából kurvát csinálni?
(Találkozás Carlos Lenkersdorf evangélikus teológussal és filozófussal)

Adni-venni a szent anyaföldet, amelynek eleven termékenységébõl fakad minden élet? A Földanyából kurvát csinálni? A mexikói kormány 1994 eleji törvénye, amely engedélyezte a földekkel való kereskedést, az indiók szemében közösségi kultúrájukat fenyegetõ istenkáromlást jelentett. Ezért is került sor a zapatista felkelésre.
A lelkészek bosszúsak voltak, ha az indiók ilyesmiket gyóntak: megsértettem a tûzhely tüzét, semmibe vettem az utat, nem beszéltem eleget az ökrömmel. Az ilyesmi nem illik bele az egyházi lelkitükörbe. Pedig a tojolabal szántás elõtt hosszasan beszél az ökrével, fülébe suttogja az erõs állatnak, miért olyan fontos ma, hogy kitartson a hõség ellenére, hiszen különben késõbb éhezés fenyegeti õket. A kukoricaföld szomorú, mivel már nyolc napja nem voltam ott - mondta a bibliafordításban résztvevõ egyik nõ, amikor egyhetes munkája végeztével elbúcsúzott.
A német evangélikus lelkész a mexikóvárosi Seminario Biblico-t, a lutheránus lelkészek egyik központi kiképzõhelyét vezette, majd amikor túlságosan progresszívnak és politikusnak bizonyult, 1967-tõl az USÁ-ban lett fizikaprofesszor. Ezt hagyta ott 1972-ben, hogy a tojolabalok, a maya-indiók egyik népének területére, a guatemalai határ közelébe költözzön. 1994-ben interkulturális beleérzõ fordítói munkájáért Premio Lya Kostakowski díjat kapott (az odaítélõ bizottság elnökei a Béke Nobel díjas Rigoberta Menchú és az irodalmi Nobel díjas Gabriel Garcia Marquez).
Egy nap azt mondták nekünk: "Ti vagytok az elsõk, akik tanulni akartok tõlünk. Ez megtisztel minket."
A tojolabalok és más maya-népek világában semmi sem élettelen. És minden élõlényt, továbbá az állatokat, a köveket vagy a munkaeszközöket mindig közösségben lévõknek gondolják el. Egyedül lenni azt jelentené, mint boldogtalannak lenni. A tojolabalok nyelvileg sem tesznek soha valamit vagy valakit tárggyá, mert ez lealacsonyítás lenne, tárggyá alázás, amint ezt õk maguk elszenvedték, amikor generációkon keresztül a fehér urak rabszolgái voltak. A mayák életteli világában nincsenek tárgyak, csak alanyok. Pl. az a mondat, hogy 'Isten szeret téged', sérti az indiók világérzékét. Ez a mondat tojolabalul így hangzik: Isten szeret - és te általa szeretettnek tapasztalod magadat.
Pál leveleinek fordításába majdnem beleszakadtunk. A nõkkel kapcsolatos leértékelõ nyilatkozatairól a fordítóközösség hosszas tanulmányozás után kijelentette, hogy ez nem Isten üzenete. A maya kultúra szerint férfi és nõ egyenrangúan és közösen alkotja az embert.
Nincs 'ellenség' szavuk. Alig tesznek különbséget az elhunytak és az élõk között, mert mindannyian a közösséghez tartoznak, amely nem csupán az embereket foglalja magában, hanem minden élõt. Teremtésmítoszuk is, a Popol Vuh, amely valami csoda folytán megmenekült az indió szövegeknek a Szent Inkvizíció általi módszeres elégetésétõl, nem egy magányos Teremtõrõl, hanem istenek közösségérõl beszél.


Nyelv: német
Eredeti méret: kb. 10 ezer leütés
Forrás: Publik Forum
Dátum: 1995. 24. szám
Magyarul már megjelent: Miért olyan magányos Isten? címmel az
"Érted vagyok", 1996 októberi számában.
WWW helyek

Szomáliai (Kelet-Afrika) független környezetvédõ és az elsivatagosodás ellen küzdõ szervezet (Somalia Environmental Protection and Anti Desertification Organization, SEPADO) új (készülõ) honlapja:
http://reimari.uwasa.fi/~a70971/sepado.html


From: Feysal Ahmed Yusuf
Könyvek

David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma
(Magyar Kapu Alapítvány, 1996, 451 oldal, 1250 Ft.) (When Corporations Rule the World, USA, 1995.) Szerk: Kindler József. A méltatásokból: "korszakalkotó mû", "a kilencvenes évek legfontosabb könyve". Kapható többek közt az Emberközpontú Fejlesztés (EKF) (People-Centered Development Forum) magyar hálózat titkárságán: Baranyi Árpád, BKE, Környezetgazdaságtan, EKF Hálózat, 1828 Bp. 5. Pf. 489. Fax: 215-9234. E-mail: [email protected]

György Lajos: A jót választanod kell
(Föld Napja Alapítvány, 1519 Bp. Pf. 411. Tel/fax: 166-8866.) (1996, 238 oldal, 400 Ft.)

The United Nations, NGOs and Global Governance.
Challenges for the 21st Century. NGLS's 20th Anniversary Conference. 1996 UN Non-Governmental Liaison Service NGLS (Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10). Ingyenes.

Grüner Dialog: Mehrheitsfähige Visionen?
Dokumentation einer Diskussionsveranstaltung v. 28. 3. 1996 (zwischen deutschen und österr. Grünen). Werkstattschriften. 1996 Hg. v. Grüne Bildungswerkstatt (Bundesbüro, Lindeng. 40, A-1070 Wien). öS 20,-
Akciók

Világméretû kampány keretében független szervezetek havonta rendszeresen levélben, faxon, e-mailen sürgetik az atomhatalmak vezetõit, hogy 2000-re szereljék le az atomfegyvereket.
Az alábbi, az amerikai elnöknek szóló mintalevél fordítása:
Tárgy: Kössön megegyezést minden nukleáris fegyver leszerelésére 2000-ig.
Kedves Elnök Úr!
Kerüljön be a történelembe a huszadik század béke államférfiaként.
Elõször is hatástalanítson minden nukleáris fegyvert. Azután kössön szerzõdést minden nukleáris fegyver leszerelésére az egész világon 2000-ig.
Tisztelettel

To: presi[email protected]
Subject: Make treaty to abolish all nuclear weapons by 2000
Dear Mr. President,
Go down in history as THE peace statesman of the 20th century.
First disable all nuclear weapons. Then conclude a treaty to abolish all
nuclear weapons throughout the world by the year 2000.
Sincerely yours,
[feladó neve, postacíme]

A nukleáris hatalmak vezetõinek címei és hasonló mintalevelek elérhetõk:
http://www.rpi.edu/~clarkg2/nwfw2000/


From: Global Demilitarization, fax: +1-518-274-0784, [email protected] (Marvin Clark)
Viccek, karikatúrákA végsõ mérnöki tréfa

Egy gépészmérnök, egy elektromérnök és egy építõ-tervezõ mérnök (civil engineer) vitatkozik Isten természetérõl.
"Isten gépészmérnök kell legyen - mondja a gépészmérnök. Nézzétek
nagyszerû alkotását, az emberi testet: az ízületi kapcsolatokat, a
teherbíró csontozatot, a mindenféle mozgást lehetõvé tevõ brilliáns
szerkezetet."
"Nem, Isten elektromérnök kell legyen - mondja az elektromérnök. Nézzétek
az agyat és az idegrendszer csodálatos áramköreit. Ezt csak egy igazi
Mennyei Elektromérnök tervezhette."
"Teljes tévedésben vagytok - mondja az építõ-tervezõ mérnök. Isten
nyilvánvalóan építõ-tervezõ mérnök. Ki másnak jutna eszébe a szenny-elvezetõ csöveket egy nagyszerû üdülõterületre kivezetni?"


Eredeti cím: The Ultimate Engineering Joke
Nyelv: angol
Eredeti méret: a fordítás teljes
Forrás: Balaton Bulletin
Dátum: 1996 FallKarikatúra: a vonaton az egyik kocsi egy mûködõ ringlispílt szállít, tele játékautókkal, amelyben az utasok menet közben körbe-körbe forognak.
Szöveg: Csak így tudtuk rávenni az autófüggõségben élõket, hogy átváltsanak a tömegközlekedésre.


Nyelv: német
Forrás: Publik Forum (Nr. 16.)
Dátum: 1996 aug. 30.
Idõpontok

Dec. 27 - Jan. 2, Berlin: Jugendumweltkongress "Auf dezentralen Wegen der Energiewende entgegen" (JUKss-Büro, Am Luftschiffhafen 2, D-14471 Potsdam. T: +49-331-964136)

Jan. 8-12, Bratislava: UNITED-Conference "Solidarity with minorities - Cooperation Against Nationalism and Racism" (UNITED for Intercultural Action, PB 413, NL-1000 AK Amsterdam. T: +31-20-6834778. E-mail: [email protected])

Jan. 10-12, Bécs: Nonviolent Actions as a Contribution to Neutrality and Active Peace Politics / Gewaltfreie Aktionen als Beitrag zu Neutralität und aktiver Friedenspolitik. Training for Trainers and Activists in the Peace Movement / Training für TrainerInnen und AktivistInnen in der Friedensbewegung. With / mit David Grant. (IFOR, Tel/Fax: +43-1-408-5332, E-mail: [email protected])

(A BOCS Fordítóban az IFOR mindig az
International Fellowship of Reconciliation nevû,
1919-ben indult világméretû, vallásos békemozgalmat jelenti.
Az ezzel szemben kérészéletû boszniai NATO hadmûveletet
NATO-IFor rövidítéssel említjük, ha egyáltalán még szóba kerül.)

Jan. 31. - Febr. 2, Linden (Németország): Workshop zur Agenda 21: Projekte zur Nachhaltigkeit und Regionalentwicklung (Ökologische Akademie, Baiernrainer Weg 17, D-83623 Linden. T: +49-8027-1494)

BOCS Homepage